Ze stanov

Článek 2 - Cíle sdružení :

1) Základním cílem je dosažení rovnoprávného postavení zdravotně postižených občanů a rodičů zdravotně postižených dětí ve společnosti.

2) Za účelem dosažení tohoto cíle sdružení

a) prosazuje důsledné aplikování požadavku standardních pravidel pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením schválených Valným shromážděním OSN,

b) aktivně se účastní na tvorbě a úpravách právních předpisů ovlivňujících život zdravotně postižených,

c) zajišťuje sociálně právní poradenství pro zdravotně postižené občany,

d) organizuje a zabezpečuje vzdělávací aktivity pro zdravotně postižené občany včetně rekvalifikačních kurzů,

e) organizuje a pořádá akce v oblasti tělovýchovy, sportu, kultury, umělecké tvořivosti a jiné,

f) vydává informační a jiné materiály vztahující se k zdravotně postiženým občanům, včetně materiálů informujících je o jejich právním postavení ve společnosti

g) zprostředkovává nákup potřebného technického vybavení umožňujícího kompenzaci důsledků zdravotního postižení způsobujícího omezení možnosti participace na společenském životě,

h) poskytuje služby sociální intervence,

i) poskytuje služby sociální péče,

j) poskytuje individuální pomoc zdravotně postiženým občanům,

k) provozuje další aktivity zaměřené na pomoc zdravotně postiženým občanům.

3) Při plnění svých cílů úzce spolupracuje se státními orgány, obcemi, jakož i jinými fyzickými či právnickými osobami v ČR i v s zahraničí.