Šém


LOGO SEM

V období od 1. ledna do 31. srpna 2008 je na území hl.m. Prahy realizován, v rámci Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2, projekt nazvaný „Šém - klíč k novým příležitostem na trhu práce pro ZPO za pomoci vzdělávání, poradenství a propojení cílové skupiny se zaměstnavateli“ (registrační číslo CZ 04.3.07/1.1.01.4/1128).

Uvedený projekt je určen dlouhodobě nezaměstnaným z cílové skupiny osob se zdravotním postižením a bude především napomáhat lepší orientaci těchto osob na trhu práce a současně zvládat obtížné situace při kontaktech s budoucími zaměstnavateli. Projekt je dvoustupňový a zahrnuje zejména poradenství a odborné kurzy. K jeho realizaci se pod vedením obecně prospěšné společnosti SEDUKON (www.sedukon.cz) spojily obecně prospěšná společnost HUMANITAS-PROFES (http://www.humanitas-profes.cz/), společnost s ručením omezeným TEMPO TRAINING a CONSULTING (www.tempo.cz), personální agentura MAJORA (http://www.majora.cz/) a naše občanské sdružení ORFEUS.

Poradenství je specializované na otázky související s uplatněním na trhu práce (silné a slabé stránky, osobní předpoklady pro práci, nalezení a oslovení budoucího zaměstnavatele). Na jeho provádění se bude zejména podílet personální agentura MAJORA, pomáhající svým klientům zejména ve vyhledávání volných míst a zprostředkovávání kontaktů s potenciálními zaměstnavateli. Agentura pracuje se širokou databází a k základním formám práce patří i využívání individuálních osobních pohovorů a konzultací.

Odborné kurzy jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Tyto kurzy bude zajišťovat zejména společnost TEMPO TRAININIG a CONSULTING a proběhnou v celkovém rozsahu 56 hodin (7 školících dní po 8 hodinách) s využitím přednášek a praktického procvičování některých relevantních dovedností. Jednotliví lektoři dbají zejména na individuální přístup k posluchačům, pro které jsou připravena i podrobná skripta v písemné podobě. Kurz je složen ze čtyřech seminářů:

1) Komunikace v obtížných situacích – akreditovaný kurz v rozsahu dvou dní, zaměřený na problematiku verbální a neverbální komunikace, zejména otázky: jak předcházet základním komunikačním chybám; co je aktivní naslouchání, jako základní dovednost pro předcházení nedorozuměním; technika omluvy, zdolávání námitek, přijímání kritiky a práce s negativními emocemi; jak čelit neoprávněným požadavkům ostatních lidí).

2) Aktivní jednání – akreditovaný kurz v rozsahu dvou dní, zaměřený na problematiku asertivity, zejména otázky vysvětlující: co je asertivita - čtyři typy chování, asertivní verbální a neverbální komunikace; listina asertivních práv, asertivní kritika a naslouchání; stop manipulaci (zpětná vazba, projevování empatie, vyhýbání se chytákům, ústupový manévr atd.).

3) Úspěšná verbální komunikace – dvoudenní neakreditovaný kurz zahrnující komunikační schéma a mapování významu slov: pozitivní vyjadřování, slova s pozitivním a negativním nábojem, srozumitelnost, oslovování a udílení pokynů, paralingvistická stránka řeči, aktivní naslouchání.

4) Efektivní telefonická komunikace – jednodenní neakreditovaný kurz zahrnující otázky: komunikace a její rozdělení; aktivní naslouchání, profesionální telefonická komunikace – příprava na hovor, vytváření profesionálního dojmu, význam hlasu; sedm zásad správného telefonování – struktura příchozího a odchozího hovoru, domluva schůzky nebo obchodního jednání alternativní metodou).

Kurzy proběhnou v budově Svazu tělesně postižených ČR, Karlínské náměstí 12, Praha 8 – Karlín v době od 9.00 hod. do 17.00 hod. v následujících termínech:

Účastníkům kurzu bude poskytnut příspěvek na cestovné a stravné.

Každému z absolventů kurzu budou vydány osvědčení o absolvování jednotlivých seminářů a osvědčení o absolvování celého projektu. V březnu 2008 bude zahájen provoz webové stránky http://www.projektsem.cz/, na kterém budou realizátorem projektu průběžně zveřejňovány další informace.

K seznámení s projektem Šém a k poradenství v oblasti problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jako jedné z jeho klíčových aktivit, bude využito i XII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené non-handicap 2008 a to prostřednictvím poradny ve stánku o.s. ORFEUS (č.53, Křižíkův pavilon 2D - úplný program na www.orfeus-cr.cz ). Poradna bude probíhat ve dnech 16.dubna (Mgr. Helena Kunstová, o.p.s. HUMANITAS PROFES) a 17. dubna (Josef Rajtr, personální agentura MAJORA) vždy v době od 13.00 do 16.00 hodin.

POZVÁNKA


na

Závěrečnou konferenci

projektu ŠÉM

Která se uskuteční dne 26.8.2008 od 12:00 hod

Program:

12:00 - 13:00 Prezence účastníků

13:00 - 14:00 Zahájení konference, zhodnocení projektu, předání osvědčení účastníkům projektu

14:00 - 14:30 Přestávka + občerstvení

14:30 - 16:00 Vystoupení hostů + závěr

 

Konference proběhne

v budově Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Prokopova 16, PRAHA 3

Budova má bezbariérový přístup.

Více informací na adrese: michal@sedukon.cz nebo na tel. čísle 773 52 58 58

 


Závěrečná konference uvedeného projektu se řídila výše uvedeným programem. V jeho úvodu vystoupil zástupce společnosti SEDUKON, který po přivítání účastníků a hostů s pomocí power - pointové prezentace seznámil přítomné s hlavním cílem a základními výstupy projektu a s tím, jak se je podařilo společnými silami naplnit. V závěru této části konference byla přítomným absolventům realizovaného kursu předána osvědčení o jejich úspěšném absolvování.

predavani

 

Ve druhé části konference byli přítomní seznámeni s problematikou sociální ekonomiky a její úlohy při zvyšování zaměstnanosti sociálně znevýhodněných osob, zejména osob se zdravotním postižením. Tomuto tématu byla věnována dvě vystoupení a to zástupců jedné z partnerských organizací projektu Šém, výkonného ředitele o.s. ORFEUS a řešitele projektu CIP EQUAL HEFAISTOS Ing. Jozefa Slobodníka a předsedy uvedené organizace a realizačního manažera projektu dr. Josefa Vanického. První z nich za pomoci promítání webových stránek uvedeného projektu přítomné seznámil se smyslem a obsahem vytvořeného produktu, kterým byla „Příručka přístupu k řešení problematiky zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením pro obce a nestátní neziskové organizace“. V následujícím vystoupení byli přítomní seznámeni s výsledky pracovní skupiny jedné z Národních tématických sítí CIP EQUAL, která pod názvem NESEA pracovala na tvorbě základních definic sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku. Pro zájemce byla v této souvislosti připravena i samostatná power – pointová prezentace obsahující konsensuálně vytvořené základní principy sociální ekonomiky a standardy k jednotlivým principům, včetně příslušných komentářů.

 

Hostem konference byl i zástupce organizace v jehož prostorách se konference konala a to PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Metropolitní univerzity o.p.s. Praha. Ve svém vystoupení, seznámil přítomné s výsledky vlastního projektu „Vytváření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením“, který škola realizovala v rámci grantového schématu „Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí“ a činností Denního centra pro studenty s tělesným postižením. V následující diskusi zaměřené zejména na tuto oblast odpověděla na několik souvisejících dotazů i vedoucí uvedeného pracoviště Mgr. Jaroslava Kněnická.          

 


Závěrečná konference uvedeného projektu se řídila výše uvedeným programem. V jeho úvodu vystoupil zástupce společnosti SEDUKON, který po přivítání účastníků a hostů s pomocí power - pointové prezentace seznámil přítomné s hlavním cílem a základními výstupy projektu a s tím, jak se je podařilo společnými silami naplnit. V závěru této části konference byla přítomným absolventům realizovaného kursu předána osvědčení o jejich úspěšném absolvování.

 

Ve druhé části konference byli přítomní seznámeni s problematikou sociální ekonomiky a její úlohy při zvyšování zaměstnanosti sociálně znevýhodněných osob, zejména osob se zdravotním postižením. Tomuto tématu byla věnována dvě vystoupení a to zástupců jedné z partnerských organizací projektu Šém, výkonného ředitele o.s. ORFEUS a řešitele projektu CIP EQUAL HEFAISTOS Ing. Jozefa Slobodníka a předsedy uvedené organizace a realizačního manažera projektu dr. Josefa Vanického. První z nich za pomoci promítání webových stránek uvedeného projektu přítomné seznámil se smyslem a obsahem vytvořeného produktu, kterým byla „Příručka přístupu k řešení problematiky zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením pro obce a nestátní neziskové organizace“. V následujícím vystoupení byli přítomní seznámeni s výsledky pracovní skupiny jedné z Národních tématických sítí CIP EQUAL, která pod názvem NESEA pracovala na tvorbě základních definic sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku. Pro zájemce byla v této souvislosti připravena i samostatná power – pointová prezentace obsahující konsensuálně vytvořené základní principy sociální ekonomiky a standardy k jednotlivým principům, včetně příslušných komentářů.


    Hostem konference byl i zástupce organizace v jehož prostorách se konference konala a to PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Metropolitní univerzity o.p.s. Praha. Ve svém vystoupení, seznámil přítomné s výsledky vlastního projektu „Vytváření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením“, který škola realizovala v rámci grantového schématu „Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí“ a činností Denního centra pro studenty s tělesným postižením. V následující diskusi zaměřené zejména na tuto oblast odpověděla na několik souvisejících dotazů i vedoucí uvedeného pracoviště Mgr. Jaroslava Kněnická.