Publikace

Občanské sdružení ORFEUS v rámci své bohaté informační a vzdělávací činnosti vydává od roku 2004 své vlastní publikace s odbornou tématikou. Do současné doby byly vydány následující publikace:

SV

Asistenční péče o osoby se zdravotním postižením a seniory II. Praha 2011, (ISBN 978-80-87322-01-7)

 Sborník přednášek ze stejnojmenného odborného kurzu (registrace: ČAS/KK/2592/2011) realizovaného v říjnu 2011 pro pracovníky na úseku poskytování sociální služby osobní asistence. Obsah jednotlivých přednášek je zaměřen na téma:  Základy legislativy v sociální oblasti – aktuální stav a perspektiva (JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru NRZP ČR Praha); Rizikové situace v osobní asistenci – příčiny a způsoby řešení ( doc.JUDr. et Mgr. Pavel Bílek PhD., OCSM, odborný poradce a konzultant o.s. ORFEUS); Dokumentace o poskytování sociální služby v návaznosti na řešení rizikových situací v osobní asistenci ( ing. Jozef Slobodník, výkonný ředitel o.s.ORFEUS); Formy psychosociální péče o onkologicky nemocné klienty v činnosti osobního asistenta (MUDr. Michaela Chrdlová, externí lektor FF UK a terapeut Centra psychosociální pomoci o.s. AMELIE Praha); Osobní asistent a klient se závislostí ( Bc. Hana Vavřincová, vedoucí Centra adiktologických služeb o.p.s. Magdaléna Příbram); Základy ošetřovatelství – první pomoc do příchodu zdravotníků ( Bc. Jana Slobodníková DiS., Léčebna dlouhodobě nemocných Praha); Krizová karta – pomůcka, která má za cíl pomoci osobám se zdravotním postižením a seniorům ( Ivana Vodičková, odborný poradce a konzultant o.s. ORFEUS); Lokalizační záchranná služba ČR – lokalizační záchranný integrovaného monitoringu EMERGENCI 911 v EU (ing. Blahoslav Matějka, ředitel LKZ ČR); Tísňová péče AREION – a její využití v osobní asistenci pro osoby se zdravotním postižením a seniory ( Ivana Černá, odborný pracovník o.s. Život 90 Praha).

Sborník je doplněn o CD obsahující jeho text doplněný použitými power-pointovými prezentacemi.    

SEvEUSociální ekonomika v Evropské unii a její aplikace na podmínky České republiky", Praha 2004, (ISBN 80-903519-1-3)

Osvětová publikace obsahuje první ucelenější pohled na problematiku sociální ekonomiky zpracovaný nestátní neziskovou organizací a v několika kapitolách soustřeďuje současné poznání této problematiky. Na tvorbě jejího obsahu se podíleli zástupci několika dalších NNO, pracovníci státní správy a samosprávy, zástupci zaměstnavatelů a akademické obce. V rámci stejnojmenného projektu vznikla pracovní skupina složená ze zástupců výše uvedených subjektů, která následně tvořila základ pro přípravu a realizaci projektu HEFAISTOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMPSexualita mentálně postižených", Praha 2004, (ISBN 80-903519-0-5)

Sborník materiálů z celostátní konference organizované o.s. ORFEUS ve spolupráci s katedrou sociální práce a sociální politiky a katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové za účasti Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Sborník obsahuje celkem čtrnáct přednesených a pět nepřednesených příspěvků - zejména z pohledu vzdělávacích zařízení a nestátních neziskových organizací. Samostatný doplněk k publikaci představuje CD obsahující základní informace z uvedené konference.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaci nasili„Domácí násilí a zdravotně postižení", Praha 2005, (ISBN 80-903519-2-1)

Sborník materiálů z celostátní konference organizované o.s. ORFEUS ve spolupráci s katedrou sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové za účasti Sexuaologické společnosti České lékařské společnosti JEP. Sborník obsahuje celkem deset přednesených a pět nepřednesených příspěvků - zejména z pohledu vzdělávacích zařízení a nestátních neziskových organizací. Sborník je doplněn seznamem odborné literatury a pomáhajících organizací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE„Sociální ekonomika „, Praha 2006, (ISBN 80-903519-3-X)

Sborník materiálů z mezinárodní konference organizované o.s. ORFEUS v rámci projektu HEFAISTOS konané pod záštitou pana Vladimíra Špidly, člena Evropské komise, obsahující čtyřicet přednesených a šest nepřednesených příspěvků. K prvním patří mimo jiné vystoupení poslanců Evropského parlamentu za ČR PhDr. Jany Hybáškové a dr. Libora Roučka, ke druhým poslankyně Evropského parlamentu Ing. Věry Flasarové. Sborník obsahuje překlady vystoupení zahraničních účastníků ze Španělska, Itálie, Polska, Slovenska a Chorvatska a kontakty na přednášející. Tištěná podoba je doplněna samostatným CD obsahujícím celkem sedmnáct power pointových prezentací v původní podobě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVSociálně vyloučení a sociální ekonomika", Praha 2007, (ISBN -80- 903519-4-8)

Sborník materiálů z konference s mezinárodní účastí projektu HEFAISTOS a Podpora klientům Domu na půli cesty k uplatnění na trhu práce organizované společně občanskými sdruženími ORFEUS a Sdružení pěstounských rodin. Sborník obsahuje celkem devatenáct přednesených a pět nepřednesených příspěvků a na samostatném CD třináct power pointových prezentací v původní podobě přednesených v rámci tématického bloku sociální ekonomika a sociální podnik a tématického bloku sociální ekonomika a začleňování klientů dětských domovů a výchovných zařízení do společnosti a na volný trh práce. Mezi přednášející patřili zejména zástupci státní správy, občanských sdružení a zahraniční hosté z Itálie a Slovenska.

 

 

 

 

 

 

SV

 

Sexualita mentálně postižených – II, Praha 2009, ISBN 978-80-903519-7-4

Sborník z druhé celostátní konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 11.-12.prosince 2008 obsahuje celkem 22 příspěvků ( 2x – tématický blok sexualita, společnost a úloha pomáhajících organizací; 7x – úloha výchovy a vzdělávání v oblasti sexuality osob s mentálním postižením; 2x – didaktika sexuální výchovy mentálně postižených; 3x – právní aspekty v oblasti sexuality mentálně postižených; 3x – pohled lékaře-sexuologa a gynekologa na sexualitu osob mentálním postižením; 5x – praktické zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb a sexualita osob s mentálním postižením). Sborník obsahuje také seznam odborné literatury, Databázi organizací pomáhajících lidem se sociálním a zdravotním znevýhodněním, zejména osobám s mentálním postižením a Deklaraci OSN o právech lidí s mentálním postižením.
Z konference je zpracováno samostatné CD obsahující text sborníku, power-pointové prezentace a přílohy.
 

 

 

SV

Asistenční péče o osoby se zdravotním postižením a seniory, Praha 2010, ISBN 978-80-87322-00-0

Sborník přednášek ze stejnojmenného odborného kurzu (registrace: ČAS/KK/2622/20) realizovaného v období září-říjen 2010 pro pracovníky na úseku poskytování sociální služby osobní asistence. Obsah jednotlivých přednášek je zaměřen na otázky významu asistenční péče a standardů (ing.Jozef Slobodník); neplnění lidských a občanských práv v sociálních službách, zejména při osobní asistenci (doc.JUDr. et. Mgr. Pavel Bílek, PhD, OSCM).; prevence týrání a zneužívání osob, kterým je poskytována služba osobní asistence (Mgr. Jana Motyčková); ošetřovatelské péče v geriatrii a osobní asistenci u klienta s geriatrickými příznaky (Jana Slobodníková, DiS.); kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory (Dr.Josef Vanický). Přednášky zahrnují v relevantních oblastech obsah Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 (usnesení vlády ČR č.253 ze dne 29.března 2010) a jsou doplněny přílohami.
Z konference je zpracováno samostatné CD obsahující text sborníku, power-pointové prezentace a přílohy.