Dary

V současné době, i v roce 2020, nejsme funkční, nemáme dotace. 

Dokud se naše situace nezmění, není třeba posílat dary, protože je nepříjmeme. Pokud byste mermomocí chtěli přispět, pak až po osobním jednání.

Text níže ponecháváme ilustrativně.

 

 

Můžete pomoci i VY.

Pokud se rozhodnete nás finančně podpořit, pak po zaslání částky na účet 43-4896070287/0100 - s variabilním symbolem IČ organizace nebo RČ fyzického dárce a specifickým symbolem 100001 - Vám pošleme potvrzenou smlouvu z naší strany k Vašemu podpisu nebo můžete rovnou poslat Vámi vyplněnou smlouvu a my Vám ji podepsanou obratem pošleme zpět. Obdobně i u fyzických osob. Již nyní Vám děkujeme jak za případný dar, tak i za čas, který je potřebný pro vyplnění smlouvy. Rádi Vás o využití daru budeme informovat a v naší Výroční zprávě Vás uvedeme v seznamu dárců, pokud si nebudete přát zůstat v anonymitě.

Vážení klienti, sponzoři, donátoři, příznivci i náhodní čtenáři,

vězte, že stávající situace v oblasti podpory a financování nestátních neziskových organizací (NNO) je neutěšená a má na naší organizaci přímý negativní dopad. Je způsobená doposud nedořešenou a tudíž nedostatečnou systémovostí ze strany státu a pro rok 2009 navíc krutým snížením rozpočtu pro tuto oblast. Naše činnosti pro zdravotně postižené, které vykonáváme podle Stanov sdružení, nikdy nebyly plně hrazeny státem. Minimálně 30% jsme museli a musíme zajišťovat z jiných zdrojů, většinou drobnými poplatky za služby (naši klienti jsou sociálně slabší), drobnou hospodářskou činností, například prodejem výrobků našich klientů (drobné vyřezávané ozdoby ze dřeva a kovu, keramika a obrazy) a v neposlední řadě i drobnými sponzorskými dary fyzických osob i menších firem. Ovšem dopady krize se projevují nejdříve na menších firmách omezením jejich ekonomických možností, rovněž tak na osobách s nižšími příjmy. Proto i některé jiné aktivity, které jsme byli schopni realizovat s nimi a měli z nich drobný příjem, například poradenské služby, služby pomoci s administrativou apod., jsou ukončeny. To se projevilo v tom, že letos postupně a dost podstatně snižujeme rozsah našich služeb, což má dopad na naše stávající klienty i na ty, které musíme odmítat. Chceme tuto situaci zastavit a nastartovat změnu.

Nedělá nám radost obracet se s prosbou o podporu naší činnosti a nepovažujeme to za důstojné, ale pokud chceme se ponad stávající situaci přehoupnout a i nadále poskytovat služby potřebným, musíme i tuto pilulku přehltnout. Víme, že jenom zachování chodu organizace v těchto nelehkých dobách je cestou pro udržení existence jak organizace, tak jí poskytovaných služeb a následný rozvoj. Každý, byť sebemenší příspěvek nám k tomu napomůže.

Rovněž mohou nám poslat dar i Vaši přátelé a známí. Dary lze ze zákona odečítat od základu daně právnických i fyzických osob. K jejich uplatnění máme formulář darovací smlouvy, a to v obou variantách, viz níže.     

Základní orientace

Důležité je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace - fyzická osoba

jako podnikatel (např. živnostník) - fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem

jako zástupce firmy - právnická osoba

V prvních dvou případech je dárcem fyzická osoba. Vždy si nechte od neziskové organizace vystavit doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový  pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být vždy uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány. (Náš případ - ORFEUS)

Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. února následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak podporovat neziskovou organizaci - darování a sponzoring.

Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch, který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8. (Náš případ - ORFEUS).

Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

Dárce na rozdíl od sponzora neziskové organizaci dává jasně najevo, že podporuje činnost organizace bez ohledu na další možné výhody pro firmu.

DAROVÁNÍ

Hledisko dárce - právnické osoby

V případě darování může dárce použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Dárce - právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Hledisko neziskové organizace

Nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve a náboženské společnosti mohou uplatnit osvobození od daně darovací na základě zákona č. 357/1992 Sb. § 20 v případě, že dar bude použit pro realizaci cílů, ke kterým byly organizace založeny (je uvedeno v zakládacích listinách, statutech atp.). Ostatní neziskové organizace, zejména občanská sdružení, mohou uplatnit osvobození tehdy, pokud je dar určen na účely v taxativně vyjmenovaných oblastech: kultura, školství, věda a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchova, sport, výchova a ochrana dětí a mládeže a požární ochrana - viz § 20 odstav. 4, písm. a). (Náš případ - ORFEUS).  Získá-li nezisková organizace pouze dary osvobozené od daně darovací, musí sice podat daňové přiznání, a to po skončení každého pololetí v daném roce, ale daň platit nebude.

Darovací smlouva - fyzické osoby (doc)

Darovací smlouva - fyzické osoby

Darovací smlouva - právnické osoby (doc)

Darovací smlouva - právnické osoby

Daňový kalkulátor

Vypočítejte si ideální hodnotu daru, který Vaši kapsu nezatíží a ještě pomůže dobré věci.

http://neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/csr/danovy-kalkulator/

Upozornění:

Výpočet má pouze informativní charakter. Uživatel by před konáním na základě tohoto výpočtu měl zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Daňový kalkulátor byl vytvořen ICN, o.p.s. ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers, A24 Media Factory. Generálním partnerem je ČSOB.