Poslání

Poslání:
Posláním Centra denních služeb (dále jen CDS) je zajištění ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu nebo věku a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
Poskytnout výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a další služby, zejména v poradenské činnosti tak, aby bylo umožněno klienty co nejlépe aktivizovat pro to, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí.

Principy:
• individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle
• rovnoprávnost a rovný přístup ke všem uživatelům
• podpora začleňování uživatelů do společnosti
• respekt individuální volby a osobní svobody (vytváření prostředí, v němž se uživatelé mohou cítit důstojně a rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí)
• partnerský přístup
• podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatele
• Zachování důstojnosti;

Cílová skupina:
• osoby se zdravotním postižením
• seniorům
• ad hoc jiným příslušníkům ohrožených skupin, kteří se obrátí na CDS o pooc
o CDS zařízení není určeno:

  • osobám, které trpí infekční nemocí
  • osobám, které potřebují ústavní péči
  • osobám, které požadují službu, jež CDS neposkytuje

Poskytované služby:
Kontakt s komunitou:
• umožnění styku s osobami se zdravotním postižením a stejnými problémy;
• pomoc při hledání vhodného postupu při řešení jejich problémů s využitím zkušeností jiných;
• podpora pracovníky CDS při vlastní aktivizaci osob se zdravotním postižením;

Zajišťování volnočasových aktivit s rehabilitační náplní:
• ruční práce - vyšívání, háčkování, malování, střihání a lepení;
• společné procházky a výlety (k dispozici Ford Transit s plošinou i pro vozíčkáře) - podle domluvy cca 3 týdny předem;
• přístup k internetu a emailu;
• služby knihovny

Individuální poradenství;
• právní poradenství;
• psychologické poradenství
a) obecné
b) násilí
c) azyl a krize
• sociálně právní poradenství;
• zdravotně právní poradenství;
• pracovní poradenství a zaměstnání;
• pedagogické dětské a speciální poradenství;
• ekonomické poradenství;

Specializovaná sexuologická poradna pro zdravotně postižené
• poskytuje bezplatné individuální konzultace v sexuologické oblasti, hlavně pro mladší osoby s tělesným postižením (zejména po úrazech)

Specializovaná seznamka zdravotně postižených osob a seniorů
• poskytuje bezplatné seznamovací aktivity zdravotně postiženým a seniorům;
• pořádá společné návštěvy kulturních akcí (kino, divadlo, koncerty apod.), výlety;

Specializovaná poradna pro zaměstnávání
• poskytuje komplexní přístup ke klientovi - osobě se zdravotním postižením - při jeho umisťování na trh práce. Na principech sociální ekonomiky jej vede od diagnostické přes realizační až vyhodnocovací fázi.Zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost v zařízeních tělesně postižených (rehabilitační ústavy...) - na základě vyžádání jejich zřizovatele.

Půjčovna a oprava kompenzačních pomůcek
• umožňuje osobám se zdravotním postižením a seniorům využít možnosti krátkodobých. případně střednědobých zápůjček a tím zkvalitnit jejich životní podmínky a ve svém důsledku i jejich rodinným příslušníkům a nejbližšímu okolí;
• činnost půjčovny je doplněna i o nezbytnou související informační a základní poradenskou činnost;

Autodoprava osob zdravotně postižených a seniorů
• v případě potřeby zajistí dopravu klienta do CDS;
• je možné využít zdravotně postiženými a seniory (k lékaři, na nákupy, na kulturní akce, na výlety apod.);

Popis realizace:
Rozhodujícím kritériem pro přijetí potenciálního klienta k poskytnutí služby je jeho svobodné rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu službu využije. Z hlediska Centra denních služeb, jako poskytovatele služby, je pak rozhodujícím kritériem posouzení, zda CDS může svými nástroji účinně podpořit uživatele řešením jeho obtížné životní situace. V případě, že nejsou tato dvě základní kritéria splněna, jsou uživatelé odkazováni a konkrétně směrováni na jiná odborná pracoviště (státního i nestátního charakteru) dle regionálních možností, včetně možností klienta.
Odborníci zaměstnaní v CDS mají dlouhodobé zkušenosti, které získali v mnohaleté přímé práci s touto cílovou skupinou, a to na celém území republiky. Kromě těchto služeb jsou i další poskytované služby, jako je například specializovaná seznamka pro ZP, či specializovaná sexuologická poradna pro ZP), a které z ekonomických i jiných hledisek je optimální zachovat a dále je takto provozovat v rámci CDS. Centrum denních služeb je využíváno i klienty, kteří si potřebují vyřídit řadu věcí na institucích a specializovaných pracovištích i nemocnicích v Praze a CDS ORFEUS je pro ně základnou, ze které čerpají nejen poradenskou, asistenční, dopravní a další pomoc, ale i pobyt v CDS po nezbytnou dobu, jim umožňuje regeneraci sil pro další aktivizační činnosti.
Centrum denních služeb poskytuje své služby celoročně. Služba je poskytována v pracovní dny od 08.00 - 16.00 hodin. Po této době jsou služby poskytovány po domluvě s klientem.