Literatura

Seznam odborné literatury

k problematice sociální práce a sociální politiky

příruční knihovničky Střediska služeb OZPS Praha

 

od roku 2014 půjčujeme pouze po domluvě


A,B,C,D,E, F

ABC praktické personalistiky – prof.ing.Josef Koubek CSc., Linde, Praha 2000, ISBN 80-86131-25-4

Adresář pedagogických, psychologických, poradenských a sociálních služeb pro děti a mládež včetně škol samostatně zařízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze -  Praha 2008

Ageismus, průvodce stereotypy a mýty o stáří – MUDr.Tamara Tošnerová, Ambulance pro poruchy paměti, Praha 2002

Alkohol, dogy a vaše děti – MUDr.Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Ladislav Csemy,Sportopropag a.s., Praha 1993

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR – Úřad vlády ČR, Praha 2007, ISBN 978-80-87041-33-8

Analýza zákona o sociálních službách z pohledu uživatelů a poskytovatelů – SKOK, Praha

Anatomie člověka – J.M.Parramón, Praha 1995, ISBN 80-7180-029-5

Antidiskriminační právo – Sandra Fredman, Multikulturní centrum, Praha 2007, ISBN 978-80-254-1054-7

Aplikace správního řádu v sociální péči – Karel Nežádal, Linde, Praha 2006, ISBN 80-86131-65-3

Bezbariérové řešení staveb – ing. Jan Skopec, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2002, ISBN 80-86165-44-2

Bohnické sexuologické dny  (XVI.) – sborník, nakladatelství CERM, Brno 2004, ISBN – 80-7204-351-X

Bohnické sexuologické dny  (XVII) – sborník, nakladatelství CERM, Brno 2005, ISBN – 80-7204-422-2

Bohnické sexuologické dny  (XVIII.) – sborník, nakladatelství CERM, Brno 2007, ISBN – 978-80-7204-497-9

Bohnické sexuologické dny  (XIX.) – sborník, nakladatelství CERM, Brno 2008, ISBN – 978-80-7204-563-1

Bohnické sexuologické dny  (XX.) – sborník, nakladatelství CERM, Brno 2009, ISBN – 978-80-7204-614-0

Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR (10) – sborník, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu o.s., Praha 2002, ISBN 80-86559-12-2

Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR (12) – sborník, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu o.s., Praha 2004, ISBN 80-86559-31-9

Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR (14) – sborník, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu o.s., Praha 2006, ISBN 80-86559-57-2

Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR (16) – sborník, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu o.s., Praha 2008, ISBN 978- 80-86559-99-5

Celostátní kongres k sexuální výchově v ČR (17) – sborník, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu o.s., Praha 2009, ISBN 978-80-7399-835-6

Cesty z labyrintu duševní nemoci/publikace nejen pro duševně nemocné – Česká asociace pro psychické zdraví, Praha

Cesta k profesionálnímu životu mladých dospělých - Alexu/sdružení na pomoc dětem a přírodě, Nitra, Slovensko

Co bychom měli všichni vědět o sexuálním zneužívání – Jihočeská univerzita, České Budějovice, ISBN 80-7040-374-8

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele,poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy – JUDr. Jan Hutař a Václav Krása, NRZP ČR, Praha 2006

Čtení o mentálním postižení – SPMP ČR, Praha 1995

Daňový poradce pro podnikatele – Linde,Praha 2001, ISBN 80-7201-257-6

Daň z příjmů – Linde, Praha 2002, ISBN 80-7201-338-6

Deprese seniorů -  doc.MUDr.Vladimír Pidrman, PhD., Maxdorf, Praha 2003, ISBN 80-7345-012-7

Desatero pro lepší komunikaci zdravotnických pracovníků s pacienty se zdravotním postižením – NRZP ČR

Deset základních kroků v procesu komunitního plánování a příprava prostředí pro pořízení komunitního plánu – Ústí nad labem

Děti a mládež v obtížných životních situacích/nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí – Richard Jedlička a kol., THEMIS, Praha, ISBN 80-7312-038-0

Diabetes mellitus –Novo Nordisk, Praha 1997

Diskriminace, její hodnocení a dokazování prostřednictvím statistických údajů v ČR – Poradna pro občanství o.s.,

Dítě se zdravotním postižením – sborník, MŠMT ČR, Praha 1999,

Dobré příklady přístupu obcí k zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR a VB – JUDr.Jan Hutař a kol., NRZP v ČR, Praha 2004,

Dobrovolnictví v neziskových organizacích – Jana Beranová, závěrečná práce, Praha 2001

Domácí násilí a zdravotně postižení – sborník, o.s.ORFEUS, Praha 2005, ISBN 80-903519-2-1

Domácí integrační systém – Alexu/sdružení na pomoc dětem a přírodě, Nitra, Slovensko

Epilepsie – informace pro učitele; rehabilitační cvičení; partnerské vztahy a rodičovství; dítě; první pomoc při záchvatech; vliv výživy; psychologická péče; EEG test - 

Ergoterapie , základní informace o oboru pro všechny pracovníky v rehabilitaci – Klinika rehabilitačního lékařství 1-LF UK, Praha 2001

Etika a lidská práva v sociální práci – ing.Mgr.Ondřej Fischer a kol., Centrum sociálních služeb, Praha 2008

Evaluace sociálních programů – Mgr. Martin Smutek, GAUDEAMUS, Hradec Králové  2005, ISBN 80-7041-811-7

Evaluace pro manažery – Mgr.Radka Janebová, studijní materiál, Hradec Králové 2007, ISBN 978-80-7041-477-4

Evropa/10 zastavení – Život 90 (průvodce pro starší cestovatele) 

Fakta a čísla OSN/základní údaje – Informační centrum OSN, Praha 2005, ISBN -80-86348-02-4

Fenomén mezinárodního terorismu – prof.JUDr. Vladislav David DrSc. A JUDr. Michal Malacka PhD., PF UP Olomouc, Linde, Praha 2005, ISBN 80-7201-524-9


G,H,CH,I,J, K

Hodnocení kvality sociálních služeb – závěrečný dokument projketu CIP EQUAL, Pardubice 2007

Horizontální priority v programech strukturálních fondů/praxe a zkušenosti z hodnocení – Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 2005

Informační publikace pro cizince – MPSV ČR, Praha 2006, ISBN 80-86878-43-0

Instituce státní moci v ČR/úplný přehled s internetovými odkazy – P.Mišúr a Z.Svoboda, Linde, Praha 2007, ISBN 978-80-86131-74-0

Instituce a odpovědnost – Václav Klusot, Karolinum, Praha 2004,ISBN 80-246-0722-0

Integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením zpět do pracovního procesu – Vladimír Plesník a kol., REINTEGRA, Olomouc 2004

Inspirace pro rovné šance –sborník, Občanská inspirace, Praha 2007, ISBN 978-80-904000-0-9

Jak funguje Evropská komise – Evropská společenství, 2006, ISBN 92-894-9531-6

Jak podnikat po vstupu do EU – Antonín Malach a kol., Grada, Praha 2005, ISBN 80-247-0906-6  

Jak získat účastníky do svépomocné skupiny – Vida o.s., Praha 2001

Jak na trh práce – NRZP v ČR

Jak jednat v případech domácího násilí – Liga lidských práv, Brno 2004

Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? – sborník, NRZP ČR, Praha 2006, ISBN 80-903640-3-9

Kapitoly ze základů speciální pedagogiky, somatopedie – PhDr.Mgr.Libor Novosad PhD., Technická univerzita, Liberec 2002, ISBN 80-7083-563-X

Katalog organizací převážně zaměstnávajících zdravotně postižené – MPSV ČR, Praha 1998, ISBN 80-85529-53-X

Konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením v ČR – sborník, NRZP ČR, Praha 2005, ISBN 80-903640-0-4

Kolektivní vyjednávání aneb uplatnění rovnosti mužů a žen v praxi – ČMKOS, Praha 2007

Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským – Mgr. Dagmar Hartmanová, Linde, Praha 2000, ISBN 80-7201-218-5

Komerční zneužívání dětí – sborník, Humanitas Profes o.p.s., Praha 2001,

Komerční sexuální zneužívání dětí/násilí na dětech - sborník Humanitas Profes o.p.s, Praha 2001

Komentář k obchodnímu zákoníku – Linde, Praha 1997, ISBN 80-7201-083-2

Komunikace sluchově postižených – doc. PhDr.Beáta Krahulcová CSc., Karolinum, Praha 2003 , ISBN 80-246-0329-2

Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti – doc.MUDr.Antinín Fassman CSc. a kol, Nukleus HK, 2006, ISBN 80-86225-82-8

Kvalitativní výzkum/základní metody a aplikace – Jan Hendl, Portál, Praha 2005, ISBN – 80-7367-040-2

Kvalita sociálních služeb v domovech pro občany se zdravotním postižením/metodika hodnocení – MPSV ČR ,Praha 2001, ISBN80-86552-03-9

K vybraným otázkám osvojování dětí – JUDr. Věra Novotná a PhDr. Lenka Průšová, Linde, Praha 2004, ISBN 80-86131-56-4


L,M,N,O,P, R

Legislativa pro zdravotně postižené a jejich integrace do společnosti – sborník, SZDP v ČR, Praha 1997

Legislativa pro zdravotně postižené a jejich integrace do společnosti – sborník, SZDP v ČR, Praha 1998

Lidí ve firmě/jak to dělají ti nejúspěšnější – Ivan Brož, Linde, Praha 2004, ISBN 80-86131-51-3

Lidská práva v každodenním životě lidí s mentálním postižením/příručka pro zaměstnance sociálních služeb – Jiří Sobek a kol. Portus o.s.,

Lidská práva lidí s mentálním postižením – SPMP ČR, Praha 2002, ISBN 80-902494-4-2 

Mainstreaming sociálního začleňování – MUDr. Milena Černá a kol., SKOK,Praha 2007

Manuál pro romské pedagogické asistenty – Humanita-Profes o.p.s.,Praha 

Manuál pro učitele středních odborných učilišť (Cesty porozumění) - Humanita-Profes o.p.s.,Praha 2003, ISBN 80-903392-1-2

Manuál prevence v lékařské praxi – Státní zdravotní ústav, Praha 1998, ISBN 80-7071-108-6

Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb – Centrum sociálních služeb, Praha, 2008

Manuál založení sociálního družstva obcí

Metodika integrace dobrovolnictví v zařízeních pro seniory – Národní dobrovolnické centrum

Metodika získávání informací o diskriminaci cílové skupiny pro státní instituce – JUDr. Jaroslav Tmé, CONEO, Brno

Metodická příručka pro poradce nezaměstnaných osob se zdravotním postižením – NRZP v ČR, Praha 2006, ISBN 80-903640-7-1

Metodický manuál pro NNO,které zajímá problematika sociálně-právní ochrany dětí – Dtřep, Praha 2001

Mezinárodní konference Bez barier – bez hranic – sborník, Trianon o.s., Český Těšín 2006, ISBN 80-239-7893-4

Mezinárodní směrnice pro HIV/AIDS a lidská práva – Státní zdravotní ústav

Minimální standardy kvality Asociace občanských poraden v praxi a metodika kontroly jejich naplňování – Asociace občanských poraden, Praha 2003

Možnosti poskytování a financování osobní asistence v Praze – ASISTENCE o.s., Praha    

My v Evropské unii – edice SAP, Praha 2004, ISSN 1213-3973

Na pomoc rodičům dětí s dětskou mozkovou obrnou – SI ČR, Praha 1989

Na pomoc pečujícím rodinám/pečující opostižené demencí – Česká Alzheimerovská společnost, www.alzheimer.cz (www.gerontologie.cz)

Naslouchejme jim/praktický průvodce pro organizování schůzek sociálně ohrožených seniorů – Život 90, Praha

Nápadník, sborník informací a rad pro vozíčkáře – Liga vozíčkářů, Brno 2006

Národní rozvojový program mobility pro všechny/základní dokumenty 2005 – Vládní výbor pro ZPO a NRZP ČR, Praha 2005, ISBN 80-86734-63-3   

Národní rozvojový program mobility pro všechny/základní dokumenty 2006 – Vládní výbor pro ZPO a NRZP ČR, Praha 2006, ISBN 80-87041-09-7 

Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004-2006 – MPSV ČR, Praha 2004

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 – Vládní výbor prp zdravotně postižené, Praha 2010

Národnostně menšinová politika ČR/základní dokumenty –Úřad vlády ČR, Praha 2003, ISBN 80-86734-07-2

Násilí na dětech – sborník, Humanitas-profes o.p.s., Praha 2003, ISBN – 80-903392-0-4

Nebojujte s úřady a zaměstnavateli/průvodce pro rodiče – JUDr. Jana Semanová, APERIO-Společnost pro zdravé rodičovství, Praha 2010, ISBN 978-80-903087-8-7  

Neviditelný problém/ rovnost a diskriminace v praxi – Eva Fialová a kol., Gender Studies o.p.s., Praha 2010, ISBN 978-80-86520-30-8   

O ochraně spotřebitele – Miloš Zdražil, Linde, Praha 2000, ISBN 80-7201-240-1

Obecně závazné vyhlášky – Linde, Praha 2000, ISBN 80-7201-202-9

Občanský soudní řád – Linde, Praha 2002, ISBN 80-7201-269-X

Občanská společnost:krizové řízení a nouzové plánování – sborník z mezinárodní konference, Český Krumlov, 2003

Obnova pohybu po cévní mozkové příhodě – návod pro středoškolské rehabilitační pracovníky, Klinika rehabilitačního lékařství 1LF UK, Praha 2002

Od paragrafů k lidem – SKOK, Mgr. Milena Jabůrková, MA a kol., Praha 2007, ISBN 978-80-239-9506-0

Odborné sociální poradenství II., specializační část pro oblast poradenství osobám se zdravotním postižením – PhDr., Mgr. Libor Novosad PhD.,

Ochrana soukromí ve správním právu – doc.JUDr.Pavel Mates, Linde, Praha 2006, ISBN 80-7201-589-3

Ochrana zdravotně postižených před sexuálním zneužitím – Sdružení zdravotně postižených v ČR, Praha 2002

Osobní asistence/příručka postupů a rad pro poskytovatele – ing. Jana Hrdá, Pražská organizace vozíčkářů, Praha 2004

Osobní asistence/příručka postupů a rad pro klienty – ing. Jana Hrdá, Pražská organizace vozíčkářů, Praha 2004

Osobní asistence, poradenství a zprostředkování – ing.Jana Hrdá, Asociace poraden pro zdravotně postižené, Praha 2006,

Osobní život mentálně postižených (partnerství a sexualita) – Petra Šimonová, bakalářská práce, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati, Zlín 2007

Osvětlení a slabozrakost/jak správně svítit .. – Tyfloservis, Praha 2002, ISBN 80-238-9231-2

Partnerské násilí – PhDr.Branislava Marvánová-Vargová, Mgr. Dana Pokorná a Mgr.Marie Toufarová. Linde, Praha 2008, ISBN 978-80-86131-76-4

Plnění úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen – MPSV ČR, Praha 1998, ISBN 80-85529-44-0

Participace a princip partnerství ve veřejných politikách – sborník, Institut pro strukturální politiku o.p.s., Praha 2008, ISBN 978-80-86684-53-6

Péče o diabetiky – II., III. a IV. díl, Svaz diabetiků ČR, Praha 1996

Podpora začínajících podnikatelů jako součást sociální ekonomiky – sborník, EDUKOL s.r.o., 2008, ISBN 978-80-254-1420-0

Podpora odborníků a rodičů v náročné životní situaci – sborník, Porozumění o.s., Praha 2001

Pohled rodičů na sexuální problematiku mentálně postižených jedinců – Mgr.Hana Kubalová, PdF UHK, 2006

Pomoc obětem (a svědkům)trestných činů/příručka pro pomáhající profese – doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. a Mgr. Petra Vitoušová a kol.,Grada , Praha 2007, ISBN 978-80-247-2014-2

Poradenství pro uživatele sociálních služeb – NRZP ČR, Praha 2007, ISBN 80-903640-9-8

Porady a sebeprezentace – Paeddr.. Monika Žumárová PhD., studijmí materiál, Hradec Králové 2007, ISBN   978-80-7041-501-6

Poruchy autistického spektra – PhDr.Kateřina Thorová PhD., APLA o.s., Praha 2007,

Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy – NRZP v ČR, Praha, ISBN 80-903640-5-5

Postoje odborné a laické veřejnosti k domácímu násilí – Jesika Veselková, bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2009

Posuzování životní situace v sociální práci – sborník, Gaudeámus, Hradec Králové 2008, ISBN 978-80-7041-419-4

Posuzování životní situace v sociální práci – sborník, PdF UHK, 2008, ISBN 978-80-7041-419-4

Práce s projekty – Marcela Adámková, studijní materiál, Hradec Králové 2007, ISBN 978-80-7041-441-5

Praktické vzdělávání v sociální práci – Pavel Navrátil a Monika Šišláková, Centrum praktických studií, Praha 2007, ISBN 978-80-7399-343-6

Práva lidí s mentálním postižením/příručka pro poskytovatele sociálních služeb – Jiří Sobek a kol., Portus Praha o.s., Praha 2007, ISBN 978-80-239-9399-8

Práva dítěte 2001-2010 – Nadace Naše dítě, Praha 2002

Právo pro manažery – JUDr.Miroslav Mitlöhner CSc., studijní materiál, Hradec Králové 2007, ISBN 978-80-7041-465-1

Právní rádce/příručka pro všechny kteří se potkávají s duševní nemocí -  Česká asociace pro psychické zdraví, Praha 2005, ISBN 80-239-5610-8

Právní předpisy ČR 1945-1999 – Linde, Praha 2000, ISBN 80-7201-223-1

Principy a východiska nového kodexu soukromého práva – Linde, Praha 2001, ISBN 80-7201-303-0

Problémové chování u dospělých osob s mentálním postižením – Barbora Sedláková, bakalářská práce, PdF Univerzita Palackého, Olomouc 2009

Problematika začlenění mentálně postiženého jedince do společnosti – Michaela Chalupová, bakalářská práce, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2007

Problematika života s DMO – Klub DEMKA, Příbram 2001

Program sociální rehabilitace pro poliomyelitiky – STP v ČR, Praha 1992

Program sociální rehabilitace pro těžce tělesně postižené/imobilní (2.díl) - ÚV SI, Praha 1989

Proměny klienta služeb sociální práce – sborník, Gaudeámus, Hradec Králové 2006, ISBN 80-7041-716-1

Prosazování genderové rovnosti – České ženské loby, Havlíčkův Brod 2009,

Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR – Český helsinský výbor, Praha 2002, ISBN 80-86436-11-X

Průvodce trestním řízením pro oběti domácího násilí – ACORUS o.s., Praha 2005,

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb – MPSV ČR, Praha 2004, ISBN 80-86878-03-1

Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie – PhDr.Oldřich Čepelka, Omega, Liberec 2003, ISBN 80-902376-3-0

Průvodce pro tvorbu politických programů v oblasti zdravotního postižení ve vaší obci – SZdP v ČR, Praha 1998

Průvodce k získávání grantů – IDOR 2004 (databáze organizací česko-německé spolupráce)

Průvodce asistenta/metodická pomůcka – Pohoda o.s., Praha 2008

První konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením – sborník, NRZP v ČR, Praha 2005, ISBN 80-903640-0-4   

Příručka pro zakládání svépomocných skupin – Vida  o.s., Praha 2001

Příručka pro posudkovou službu sociálního zabezpečení – MPSV ČR, Praha 1998, ISBN 80-85529-43-2

Příručka pro certifikaci personálu v oblasti dalšího vzdělávání – NVF, Praha 2008

Příručka pro certifikaci vzdělávací instituce – NVF, Praha 2008

Příručka pro žadatele o finanční podporu z OPLZ – MPSV ČR, Praha 2008, ISBN 978-80-86878-70-6

Příručka pečovatele – MUDr.Tamara Tošnerová, Ambulance pro poruchy paměti, Praha 2002

Předběžná otázka v komunitárním právu – Michal Bobek a kol., Linde, Praha 2005, ISBN 80-7201-513-3

Předcházíme rakovině – Zdeněk Dienstbier a Evžen Skala, Computer Press, Praha 2001, ISBN 80-7226-375-7

Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce/Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání – ing.Věra Czesaná CSc. a kol., Linde, Praha 2009, ISBN 978-80-86131-84-9

Přestupkové řízení – Linde, Praha 2001, ISBN 80-7201-300-9

Příručka o integraci – MPSV ČR, Praha 2005, ISBN 80-86878-24-4

Příručka pečovatele/starší dlouhodobě nemocný člověk v rodině – MUDr.Tamara Tošnerová, Praha 2002, ISBN 80-238-8541-3

Příručka pro boj proti diskriminaci – Evropská komise, 2005

Psychologie ve světě práce – Jiří Štika a kol., Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0448-5

Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí – sborník, Magistrát hl.m.Prahy, 2004, 

Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí – sborník, Magistrát hl.m.Prahy, Praha 2004

Rehabilitace tělesně postižených – SI ČR, Praha 1988

Rehabilitace a pracovní a sociální integrace osob se zdravotním postižením – sborník, SPURP, Praha 2005, ISBN 80-239-4360-X

Rodinný a sexuální život zdravotně postižených – sborník, SZdP v ČR, Praha 2000

Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích – sborník z konference, Forum 50% o.s., Praha 2009, ISBN 978-80-904447-0-6

Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce/metodická příručka  - SVLP EIS UK, Praha 2001, ISBN 80-902345-5-0

Rovné příležitosti do firem -  Gender Studies, Praha, ISBN 80-86520-15-3

Rukověť diabetika – MUDr. Jaroslav Kalivoda, Svaz diabetiků ČR, Praha 1998 

Rusko český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní – Linde, Praha 1999, ISBN 80-7201-149-9

Řekni drogám ne/desatero protidrogové prevence – VZP ČR, Praha


S,T,UV,X,Y Z

Sám proti agresi – Tomáš Novák, Věra Capponi, Grada, Praha 1996, ISBN 80-7169-253-0

Sex a lidské vztahy humorně i vážně – Petr Parma a kol., Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha 1997,

Sexuální agrese – Petr Kovář a kol., Maxdorf Jessenuis, 2008, ISBN 978-80-7345-161-5

Sexualita mentálně postižených – sborník, o.s.ORFEUS, Praha 2004, ISBN 80-903519-0-5

Sexualita mentálně postižených  II. – sborník, o.s.ORFEUS, Praha 2009, ISBN 978- 80-903519-7-4

Sexualita osob s mentálním postižením – Dana Štěrbová, Univerzita Palackého,  Olomouc 2007, ISBN 978-80-244-1689-2

Sexualita a sexuální výchova mentálně postižených lidí vyrůstajících v rodině – Bc.Petra Šimonová, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati, Zlín 2009

Sexuální zneužívání osob se zdravotním handicapem – Bc.Jana Flechtnerová, diplomová práce, PdF UHK, 2005

Sexuální výchova osob s mentálním postižením v ústavní péči – Veronika Kocihová, bakalářská práce, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2010

Sexualita osob s mentálním postižením – Martina Chládová, absolventská práce, Vyšší odborná škola, Pardubice 2009

Slaďování profesního a rodinného života – Český svaz žen, Praha 2006

Služby péče o děti a další závislé osoby – Český svaz žen, Praha 2007

Slovník prevence problémů působených návykovými látkami – MUDr. Karel Nešpor, CSc. a doc.MUDr. Hana Provazníková CSc., Státní zdravotní ústav, Praha 1999

Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené – JUDr.Jan Hutař, NRZP Praha 2003

Sociální problémy z aspektu gender – Mgr. Radka Janebová, GAUDEAMUS , Hradec Králové 2006, ISBN – 80-7041-512-6

Sociální služby v ČR v mezinárodním kontextu – sborník Akademie J.A.Komenského, Chrudim 2007

Sociální služby/srovnání ČR a EU – doc.ing.Ladfislav Průša, CSc., Centrum sociálních služeb, Praha 2008

Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik – sborník, UJEP Ústí nad Labem, 2006, ISBN 80-7044-819-9

Sociální ekonomika v Evropské unii a její aplikace na podmínky ČR – ORFEUS o.s., Praha 2004, ISBN 80-903519-1-3

Sociální ekonomika v Evropském kontextu – doc.ing.Marie Dohnalová CSc., CERM, Brno 2006, ISBN 80-7204-428-1

Sociální ekonomika – sborník, ORFEUS o.s., Praha 2006, ISBN 80-903519-3-X

Sociální práce mezi pomocí a kontrolou – sborník, Gaudeamus, Hradec Králové 2008, ISBN  978-80-7041-118-6

Sociálně vyloučení a sociální ekonomika – sborník, ORFEUS o.s., Praha 2007, ISBN 80-903519-4-8

Sociální ekonomika v ČR/zpráva o sociologickém šetření – o.s.ORFEUS, Praha 2008

Sociální ekonomika v ČR/dotazníkové šetření I.a II.vlna – os.ORFEUS, Praha 2008

Společenská diskriminace lesbických že, gay mužů a bisexuálů v ČR – Gay iniciativa v ČR, Praha 2003

Standardy pro péči o děti mimo domov v Evropě – překlad, Sdružení SOS dětských vesniček, Praha 2008, ISBN 978-80-254-3665-3

Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením – SZdP v ČR, Praha 1997

Stavby bez bariér – Sdružení pro životní prostředí, Praha 1999

Stavby bez bariér/pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – ing.Jan Skopec a kol.,  Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 1999

Studijní materiál o problematice domácího násilí pro pracovnice a pracovníky orgánů sociálně právní ochrany dětí – MPSV ČR a ACORUS o.s., Praha 2006, ISBN 80-86878-50-3

Svépomoc a poskytovatel péče: protipóly nebo partneři – Vida o.s., Praha 2001

Svědek u soudu – JUDr. Zdeněk Sovák a Mgr.Petra Vitoušová, BKB, Praha 2005, ISBN 80-86284-51-4 

Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině/průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele – MUDr.Tamara Tošnerová, Praha 2002, ISBN 80-238-9505-2

Terapie homosexuality/rádce pro postižené a poradce – Exodus, Praha 2003, ISBN 80-239-1403-0

Transparentní samospráva – prevence korupce krok za krokem Tomáš Kramár a kol; interaktivní CD-Rom; Správní řád vstříc občanům Pavel Černohous a kol., o.s.Oživení

Trh práce a diskriminace – Michal Hubálek a kol., Poradna pro občanství, Praha 2008, ISBN 978-80-254-2662-3

Třetí sektor, druhá šance – NROS, Praha

Tvorba práva a její současné problémy – Linde, Praha 1998, ISBN 80-7201-140-5

Typologie osobnosti/výběr nových pracovníků – Mgr.Iva Juráčková PhD., studijní materiál, Hradec Králové 2007, ISBN 978-80-7041-405-7

Ucelená rehabilitace lidí se zdravotním,zejména somatickým, postižením – PhDr. Et Mgr. Libor Novosad a Bc.Marcela Novosadová, Technická univerzita, Liberec 2000, ISBN 80-7083-383-1   

Unie jaké je – Martin Komárek, Praha 2005

Úspěšně na trhu práce/praktické informace pro osoby se zdravotním postižením, NRZP ČR

Úspěchy programu romské integrace – Centrum politických analýz, Praha 2007

Ústavní sociální péče – MPSV ČR, Praha 1999, ISBN 80-85529-55-6

Úvod do sociologie – Radomír Havlík, UK Praha 1995, ISBN 80-7184-139-0

Veřejná správa/sociálně psychologické problémy v historii a současnosti – PhDr.Jan Vláčil CSc., Linde,Praha 2002, ISBN 80-7201-379-3

Veřejné dražby a exekuce – Linde, Praha 2001, ISBN 80-7201-288-6

Víc (různých) hlav víc ví/diverzity management – Nový prostor o.s., Praha 2007, ISBN 978-80-903990-0-6

Vítejte v Evropském parlamentu

Vybrané kapitoly z gerontologie – MUDr.Iva Holmerová PhD. a kol., Česká alzheimerovská společnost, Praha 2003, ISBN 80-86541-12-6

Vybrané přednášky z defektologie – Jan Jesenský, SI ČR, Praha 1987

Vybrané sociálně patologické jevy/sborník učebních textů – ing..Bc. Jiří Zlámal, Praha 2000

Vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních 1918-1948 – JUDr.Radek Ondruš, Linde, Praha 2001, ISBN 80-7201-293-2

Výdělečná činnost cizinců v ČR - Linde, Praha 1995,ISBN 80-85647-61-3

Vysokoškolské studium bez bariér – Technická univerzita, Liberec 2006, ISBN 978-80-7372-188-6

Vzdělávání  jako pomoc pro samostatný život – sborník, SPMP v ČR, Praha 2002

Z dějin sexu a erotiky – doc.PhDr. Paeddr.. Kamil Janiš CSc., Lupus 2004, ISBN 80-903509-0-9

Zaměstnávání zdravotně postižených s vlastním zaměřením na transformující se země – sborník, SZdP v ČR, Praha 2001

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce – Charita Opava

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením – ing.Jana Hrdá a kol., JUŠ, Praha 2007, ISBN 978-80-903676-1-6

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe/průvodce poskytovatele – MPSV ČR, Praha 2002, ISBN 80-86552-45-4

Zásada nediskriminace v právu EU – MPSV ČR, Praha 2001, ISBN 80-86552-13-6

Zákon o zaměstnanosti – Mgr. Olga Bičáková, Linde, Praha 2007, ISBN 978-80-86131-73-3

Základní právní a praktické informace pro oběti rasové diskriminace – Český helsinský výbor, Praha 2001, ISBN 80-86436-02-0

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR – MPSV ČR, Praha 2003, ISBN 80-86552-72-1

Zákazy a omezení dovozu, vývozu a průvozu zboží – Miroslav Krčmář, Linde, Praha 1999, ISBN 80-7201-173-1

Zdravotně postižení, programy pro 21.století – Ján Jesenský a kol., Gaudeamus, Hradec Králové 2003, ISBN 80-7041-234-8    

Zdravotně postižené ženy – SZdP v ČR, Praha 1997

Znásilnění – sborník, Elektra-centrumpomoci ženám, Praha 2001

Zpráva o stavu lidských práv v ČR 2009 – JUDr.Jan Hutař a kol., NRZP ČR, Praha 2010, ISBN 978-80-87181-04-1

Zvoní vám v uších – Siemens, Praha

Životní bilance ve stáří – sborník z konference  Ostrov 2. října 2009, Výbor dobré vůle/Nadace Olgy Havlové, Praha 2009

 


Seznam CD ROM  a DVD příruční knihovničky SSOZPS Praha

Sociální práce a sociální politika:

 

Analýza generové citlivosti Magistrátu hl.m.Prahy

Autoškola pro tělesně postižené

Bezbariérová Praha

Bludný kořen I./přiblížení problematiky artismu a informace o formách včasné péče o děti s autismem – MZ ČR, Praha 2004

Bludný kořen II./možnosti a formy výchovně vzdělávací péče o děti s autismem – MZ ČR, Praha 2005

Brána k životu – souhrn informací o možnostech a úrovni současné léčby roztroušené sklerózy a formách zlepšování kvality života klientů s multiple selerosis

Bridging Global Gaps Konference 2004

Cena kvality sociálních služeb – tisková zpráva 2006

Centrální rejstřík firem a institucí ČR – verze 3.0

Down syndrom centar Pula – Croatia

Fondazione Pizza dei Mestieri – příprava mladých lidí na budoucí povolání, Turín, Itálie

Charita Opava

Human Step/ krok k lepšímu životu – 2008

Implementing EQUAL oportinities of Women and Men Polici

Integramouse – hlasové ovládání

International Abilympics - Praha

Katalog firem kožedělného průmyslu ČR - 2003

Každý jsme jiný – lidská práva, diversita,participace

Keys to Mobility – the European Network of Mobility

Komunitní centrum Českého Švýcarska 

Konference Forum 2000 – Praha 2006

Metodika pro plánování sociálních služeb

Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina

Mosty přes globální propasti 2002/3 – Forum 2000

Most ke vzdělávání – Krakonošův film,Úřad práce Semily

Němý výkřik – umělé potraty

Outplacement v České republice

Podpora podnikání jako mechanismu pro sociální začlenění – doporučení vzniklá z mezinárodního partnerství TASE

Podpora začínajících podnikatelů jako součást sociální ekonomiky – sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně

Poutník ORFEUS – výstava pomůcek a služeb pro OZP Non-handicap 2005

Postavení mladých lidí na trhu práce na venkově ČR

Postavení cizinců na trhu práce v Praze  - zpráva z výzkumu

Pracovní rehabilitace v praxi

Praktický rádce pro hospodaření v Blanském lese – území zařazené do soustavy Natura 2000  

Praktický průvodce insolventním řízením

Právo být sám sebou – konference o právech lidí s mentálním postižením

Profesionalizace rodinné péče o lidi trpící roztroušenou sklerózou  (včetně DVD)

Prostředí pro rozvoj lidských zdrojů – to nejlepší z projektu HRDI  

Public procurement – pohled na zadávání veřejných zakázek

Rodina/skutečnost nebo sen? – možnosti a formy řešení poruch sexuálních funkcí po poranění míchy, MZ ČR, Praha 2005

Rovné šance jako konkurenční výhoda

Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem

Sexualita mentálně postižených I. – celostátní konference 2004

Sexualita mentálně postižených II. – konference s mezinárodní účastí 2008

Slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě

Sociální firma –výzva v podnikání 21.století – Fokus Praha o.s.

Sociální ekonomika a její nástroje pro zlepšení života lidí a komunit napříč Evropou

Sociální ekonomika – nejlepší cestou k návratu znevýhodněných lidí do plnohodnotného života a jejich integrace na trh práce

Sociální ekonomika/výstupy HEFAISTOS - 2008

Sociální služby v ČR v mezinárodním kontextu – konference Praha 2007

Strategie udržitelného rozvoje – Praha 2005

The Third Sector – the definition of interventions ambit

The Active Labour Market Polici for the Work insertion 

Totální nasazení

Univerzita Karlova v Praze – 1.lékařská fakulta

Velesajam / Non handicap – výstavy pomůcek a služeb pro OZP 2005

Věk jako příležitost – využijme potenciál zaměstnanců 50+

Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce převážně na ekologických činnostech – metodika rozvojového partnerství CHAROPA, Charita Opava

Zaměstnej sám sebe – rozvoj podnikání a zaměstnávání osob navracejících se na trh práce po rodičovské dovolené

Ženský element – podnikavá žena

 

Kulturně poznávací:

 

Babylon – kulturně společenské centrum Liberec

Chorvatsko  - turistický průvodce

Chorvatsko – všeobecné informace a turistický průvodce

Chorvatsko v obrazech

Ibiza – turistický průvodce

Ibiza a Formentera – turistický průvodce

Jižní Morava – turistický průvodce

Praha – turistický průvodce

Prachatice – turistický průvodce

Záhřeb – turistický průvodce

Záhřeb – multimediální prezentace

 

Literární a hudební:

 

Beethoven – soubor skladeb

Beethoven – Wihanovo kvarteto

My, tady, teď  a trochu navěky – soubor písní

Naděje – básně H.M.Tarkó

Zahrada dětských snů – soubor písní


Videotéka  příruční knihovničky SSOZPS Praha

 

Babylon – kulturně společenské centrum Liberec

Centrum zábavy nového tisíciletí Liberec

Dobré slovo v pravý čas – zásady komunikace s člověkem se zdravotním postižením

Handicap – výstava pomůcek a služeb pro OZP 1997

Handicap – výstava pomůcek a služeb pro OZP 1998

Chorvatsko 2003

Jak komunikovat s lidmi se zdravotním postižením – komunikace státních úředníků

Jak komunikovat s lidmi s tělesným postižením

                                           mentálním postižením

                                           postižením zraku

                                           postižením sluchu

Komunikace lékařů a zdravotníků s handicapovanými pacienty – komunikační strategie

Konference sexualita mentálně postižených I. – Hradec Králové 2004

Mezinárodní seminář k problematice zaměstnávání OZP – Benešov 1998

Najít nový domov – integrace uprchlíků v Evropě

Nesnadná rozhodnutí

Notwill – zařízení pro OZP

Povodně 2002

Praha – turistický průvodce

Videoprezentace Helppes

Vysvětlení křesťanských pojmů pro neslyšící

Zdviž invalidního vozíku na střechu automobilu – Hajný s.r.o.

Ztichlý svět – kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé a neslyšící

Zvedací plošiny

Život nejen s postižením – Prachatice 2003


Audiotéka  příruční knihovničky SSOZPS Praha

 

Komunikační pasti v medicíně I.

Komunikační pasti v medicíně II.

Komunikační pasti v medicíně III.

Kouzlo instrumentální hudby – na kytarových strunách v romantické náladě

 

Aktualizováno k 23..červnu 2010