Sociální Ekonomika - HEFAISTOS

OBSAH :

Úvod
Nabídka osvětové publikace
Postuláty sociální ekonomiky
Návrhy pro školství
Návrhy pro legislativu
Příručka pro obce a NNO
Konference a sborník Sociální ekonomika
Odborný seminář Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatel ČR
Konference a sborník Sociálně vyloučení a sociální ekonomika
Nadnárodní konference Záhřeb 19.-20.října 2006
Nadnárodní konference Ibiza 26.-27.dubna 2007
Konference Soverato
Konference Řím
Konference MUP
Sociologické dotazníkové šetření
Glosář
Knihovna
Výzkumná zpráva TCA Social Enterprise
Rámcový návrh školících aktivit pěstounských rodin


Sociální ekonomika v EU
a její aplikace na podmínky ČR

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA JE PRINCIP, JE TO TENDENCE,
NIKOLIV PŘESNĚ DEFINOVANÝ JEV,
NIKOLIV OBECNĚ ZAŽITÝ, VŠEMI JEDNOZNAČNĚ CHÁPANÝ POJEM

Úvodem ...

Sociální ekonomika nemohla uniknout pozornosti organizace, jakou je občanské sdružení ORFEUS. Je potřeba říct, že i v době, kdy ještě pojem sociální ekonomiky nebyl používán v té míře a podobě jako nyní, tak ORFEUS se touto problematikou zabýval. Od počátku své existence se kromě tzv. obvyklých činností, zabýval i pomocí zdravotně postiženým občanům s uplatněním se na trhu prácu. Toto "prehistorické" období nebylo nijak nedůchodčetem, ale přirozeně nemohlo mít ten záběr, jako s podporou EU a státu v podobě například programu CIP EQUAL. Jistě by o tom období zajímavě dokázalo promluvit více organizací, například SČMVD, Fokus apod. To, že jsme nebyly někde "za opicemi" ukazují i poznatky ze společných aktivit nadnárodních partnerství, kde mnohé si brali naše zkušenosti pro svoji práci u nich. Skutečně zde byla oboustranná inovativnost a přenos nejlepších zkušeností. Nelze ale upřít kvalitativní přínos spolupráce se zahraničními partnery pro nás, myšleno pro Českou republiku, ale taky pro nás, kteří jsme byli účastní projektů a nadnárodních partnerství. Věříme a jsme přesvědčeni, že i výstupy našeho projektu mají vysokou přidanou hodnotu, kterou zužitkují zájemci pro praktické uvedení záměrů sociální ekonomiky do své praxe. Velmi pregnantně to vyjádřila validační komise MPSV ČR při validaci Příručky pro obce a NNO, viz níže. Rovněž tak výstupy, ve kterých návrhy na úpravy legislativy nebo ve školství jsou dány k využití pro kompetentní zájemce, ale tak i širokou veřejnost a pro osoby cílových skupin. Je nabíledni, že na těchto stránkách nelze všechno naše vědění vtěsnat, proto jsme otevřeni zájemcům o tuto problematiku a rádi se podělíme o něj.

 Jako silné stránky Příručky byly validačním jednáním komise MPSV konstatovány:
• jednoznačně přispívá k řešení problému cílové skupiny
• je praktickou pomůckou pro řešení oblasti sociální ekonomiky
• přehlednost zpracování, postupové diagramy
• poskytuje dostatečné metodologické vedení a současně je flexibilní pro tvůrčí práci v rámci odlišností regionů, znalostí, praxe a vývoje v čase
• je přístupná všem cílovým skupinám a mohou se aktivně podílet na svém umisťování na trhu práce, protože mohou sami ovlivňovat další postupy
• vytvoření aktivního nástroje, který respektuje potřeby a možnosti uživatele,
• glosář
• umožňuje současnou i dodatečnou kontrolu ze strany vedoucích pracovníků ve smyslu kvantity i kvality práce
• složitá problematika je řešena tímto projektem asi poprvé a komplexně

 "Kdo hledá, ten najde" , nebo se obrátí na nás. 

===============================================

 V průběhu roku 2004 byl o.s.ORFEUS realizován stejnojmenný projekt v jehož rámci vznikla pracovní skupina složená ze zástupců akademické oblasti (doc.ing.Ladislav Jakl CSc.z Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vtahů Praha a JUDr. Miroslav Mitlöhner CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové), NNO ( JUDr.Jan Hutař z NRZP ČR, JUDr. Pavel Jungr z o.s.ORFEUS, ing.Karel Rychtář ze SČMVD, Mgr. Jan Svoboda z CECOP-EST) a vybraných pracovníků krajských nebo MěÚ Český Krumlov, České Budějovice, Děčín, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Hlinsko, Bruntál, Broumov, Kraslice, Jablůnkov, Jilemnice, Rychnov nad Kněžnou, Vsetín a Vyškov. Jeden z výstupů projektu představuje níže uvedená osvětová publikace.  Projekt byl úspěšně ukončen.

Pro zájemce z řad obecních úřadů, škol, institucí ale i odbornou veřejnost je k dispozici osvětová publikace „Sociální ekonomika v EU a její aplikace na podmínky ČR". Objednat si jej můžete na adrese reditel@orfeus-cr.cz nebo telefonicky na +420 272 731 741. Rovněž si jí můžete osobně vyzvednout po předběžné domluvě. Cena 30,-Kč / ks. Při zasílání poštou účtujeme balné a poštovné.


V průběhu let 2005 – 2008 byl o.s. ORFEUS realizován v rámci programu CIP EQUAL projekt Sociální ekonomika v ČR, který realizovalo rozvojové partnerství HEFAISTOS, ve kterém byly využity získané poznatky a kontakty z oblasti sociální ekonomiky z předcházejícího období. Kromě partnerů na národní úrovni (například město Prachatice, statutární město Liberec, Obec Slovákov, Spolkový dům Mariany Berlové Bruntál, Centrum sociálních služeb Vyškov, Svaz českomoravkých výrobních družstev, Metropolitní univerzita Praha ..., expertů jako JUDr. Miroslav Mitlöhner CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, PhDr. Vivienne Soyková, MUDr. Olga Švestková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Zuzana Truhlářová, Prf. Ing. Ladislav Jakl, CSc., doc. Ing. Olga Poláková, CSc., Mgr. Zdeněk Leznar, Prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., Mgr, Jiří Svoboda a další) se zúčastnila 3 nadnárodní partnerství - z Itálie, Španělska, Polska a Slovenska - a navíc bylo přítomno i Chorvatsko, jako oficiální partner - pozorovatel, schválený Bruselem. Výstupy tohoto projektu mohou zájemci získat na těchto stránkách, a to jak přehled Postulátů sociální ekonomiky, tak i návrhy pro oblast školství, návrhy pro oblast legislativy a zejména validovanou Příručku pro obce a NNO. Rovněž tak poznatky z konferencí a seminářů, které jsou obsaženy ve sbornících.


Postuláty Sociální ekonomiky

Projekt nekladl si za cíl vytvořit teoretické dílo, ale naopak takové, aby na jeho základě bylo možné efektivně hledat výše zmíněné výstupy v oblasti legislativy, školství, pro obce, pro NNO. Proto jeho zaměření bylo vysoce pragmatické a osvědčilo se.

V průběhu řešení projektu - ať na workshopech, seminářích a konferencích tuzemských i zahraničních, poznatků z dotazníkových šetření a pilotních projektů - se prokázala odůvodněnost navrhovaných postulátů sociální ekonomiky. V celém průběhu řešení projektu byla k jejich znění velká diskuse. Některé mají proklamační charakter a nemusely být řazeny jako postulát, ale pak v celkovém kontextu by chyběla například odůvodňovací linka (příklad postulát č. 1), všechny jsou ale jasným vymezením zvláštností, které charakterizují sociální ekonomiku a odlišují jí od běžného chápání. Jak bylo již řečeno, v celé Evropské unii jsme nenalezli jejich obdobu a jsou svým způsobem unikátní (jenom v několika málo materiálech, například od SČMVD – (materiál CECOP Brusel 2001), byly uvedeny základní znaky sociálního družstva – podniku (definované principy), konkrétně: Zákaz rozdělování zisku (zásada nerozdělování), Demokracie a/nebo účast na podnikání, Přednost kolektivismu / vytváření zisku pro kolektiv (pozitivní externalita), Ochrana poživatelů výhod. Obecné popisy jsou i v řadě dalších materiálů, ale chybí konkrétní definice.) Přitom jsme stále více přesvědčeni, že jasné jejich vymezení je nutnou, i když ne jedinou podmínkou, pro rozpracování této problematiky tak, aby byla v praxi uchopitelná. Aby byla uchopitelná nejenom odborníky v ekonomice, ale v širokém měřítku – od studentů, po ty, co jí budou realizovat v praxi – pověřenými obcemi ale i samotnými občany. Jsme přesvědčeni, že čas ukáže, že tyto postuláty budou přijaty odbornou i laickou veřejností.

Vypracované znění postulátů sociální ekonomiky, dle nás i zahraničních partnerů, je inovativním výstupem pro Evropskou unii – na jejich základě mohou dále pracovat a rozpracovávat odpovědné instituce charakteristiky sociální ekonomiky v hlubším měřítku. Rovněž i využití v podmínkách České republiky.

Postuláty:

1) Sociální ekonomika je požadavkem doby, vyřčeným Maastrichtskou dohodou (1992) - podněty členským zemím Evropské unie k podpoře ekonomické a sociální soudržnosti, Amsterodamskou dohodou (1999) - cíle zajistit řádnou sociální ochranu a bojovat se sociální exkluzí a Evropskou sociální chartou (1961) – vyjádřena sociální práva.

2) Sociální ekonomika je nástroj k uplatnění specifické společenské praxe v národním hospodářství.

3) Sociální ekonomika je vedle zvykového, příkazového a tržního dalším alternativním ekonomickým systémem. Spolu s nimi je realizována ve smíšeném ekonomickém systému.

4) Sociální ekonomika má za úkol hledat možností pro vytvoření příležitostí, které by umožnily skupinám ohroženým sociální exkluzí vrátit se zpět - tj.: sociální inkluzi. Tyto možnosti vhodnými způsoby přetvářet v reálné uskutečnění a zajistit podporu nezbytného trvání po dobu, než je subjekt schopen plnohodnotně zaujmout místo na trhu práce a působit za podmínek běžných v místě a čase v tržním prostředí.

5) Sociální ekonomika umožňuje ekonomické aktivity cílovým skupinám za definovaných zvýhodněných podmínek.

6) Sociální ekonomika, tak jako i ostatní systémy má zájem na zisku, ale jeho maximalizace ani obrat nejsou prioritou. Vytvořený zisk (akumulovaný kapitál) je přednostně směrován k naplnění primárního cíle, k tvorbě rezervního fondu a obecně přednostně rozvoji ve prospěch cílové skupiny před rozdělováním mezi jednotlivce.

7) Sociální ekonomiku charakterizuje akcentování sociálních cílů.

8) Sociální ekonomika považuje za základní hodnoty solidaritu, sociální soudružnost a sociální zodpovědnost

9) Sociální ekonomika je prosazována cestou demokratického řízení, participace občanů na podnikání a rozhodování a autonomie vycházející z kombinace podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu - public interest

10) Sociální ekonomika nemůže být konkurenčně schopná na volném trhu.

11) Sociální ekonomika bez vědomé a účinné podpory vlády, orgánů státní správy a samosprávy nemůže být efektivně realizována.

12) Sociální ekonomika je zaměřena na cílové skupiny. Složení (definici) skupin, které tuto speciální podporu potřebuji (kterým bude poskytována), definuje vláda ve vzájemné součinnosti se samosprávou a občanským sektorem.

13) Sociální ekonomika potřebuje speciální pojmový aparát, výkladový slovník, který jí bude v ekonomickém prostředí charakterizovat, na který se mohou odkazovat legislativní a další normy.

14) Sociální ekonomika je v rámci ekonomických systému podpořena legislativními, daňovými a jinými úpravami, zjednodušenými správními řízeními, včetně oblasti zajišťujícími vznik, provozování i ukončování činností subjektů

15) Sociální ekonomika pro dlouhodobý efekt potřebuje pochopení podnikatelského prostředí v regionu. V tomto směru mohou aktivně přispět hospodářské komory, profesní svazy a profesní a odborové organizace.

16) Sociální ekonomika potřebuje neustálou a širokou mediální podporu, která vytvoří a udrží vstřícné nebo tolerantní prostředí pro tyto aktivity v celé společnosti.

17) Sociální ekonomika nemůže existovat (plnit svůj účel) bez aktivního zapojení cílových skupin.

18) Sociální ekonomika se liší od profesionálních nebo komunitních služeb i tím, že je do ní zapojena nejméně jedna, ale obyčejně více různých skupin ohrožených sociální exkluzi

19) Sociální ekonomice pro zapojení cílových skupin předchází jejich aktivní vyhledávání, následně přesvědčování, školení a nepřetržitá, nevtíravá, vysoce odborná pomoc, možnost supervize

20) Sociální ekonomika se nejefektivněji uskutečňuje na nejnižší správní úrovni – na úrovni obcí a pověřených obcí.

21) Sociální ekonomika je založena na subjektech, které jsou rizikové v čase, místě, způsobu života, nebo s nedostatečným vzděláním a zázemím. Její nutné předpokládat, že výkon může být nižší a riziko ztrát či neúspěchu vyšší.

22) Sociální ekonomika má tendenci k dlouhodobějšímu než nutnému, využívání zdrojů a legislativních i ostatních zvýhodnění. S tím je nutno kalkulovat i ve zdrojích. Předčasné ukončení podpory, většinou na základě prvních pozitivních ekonomických výsledků, vede ke zhroucení aktivity.

23) Sociální ekonomika musí mít měřitelné výstupy, které nejsou jenom nebo prioritně „ekonomické“. S ohledem na charakter cílových skupin jsou stanovena měřítka pro posouzení míry úniku od sociální exkluze a míry postupu sociální inkluze.

24) Sociální ekonomika není sociální podporou. Sociální dávky jednotlivci, rodinám a osobám žijícím ve společné domácnosti nejsou sociální ekonomikou.

25) Sociální ekonomika a její podpora není adresována v legislativních a dalších institutech pro jednotlivce, přestože je cílem zabránit sociální exkluzi každého jednotlivého občana.

26) Sociální ekonomika pro úspěšné dlouhodobé trvání, ve smyslu naplnění záměrů a k umožnění vytvářených synergických efektů, potřebuje odborníky na tuto oblast, jak v rámci veřejné správy, tak v oblasti ekonomiky a dalších. Je nutno provést změny a doplnění v učebních osnovách škol vychovávajících profesionály v těchto oblastech.

27) Sociální ekonomika ve své struktuře naplňuje horizontální témata jako jsou udržitelný rozvoj, informační společnost, podpora místním iniciativám, rovné příležitosti a další požadavky, například v oblasti gender mainstreamingu apod.

28) Sociální ekonomika je potřebná při jakékoliv míře nezaměstnanosti. Cílové skupiny mají specifika, která se vymykají běžnému rámci společnosti, zejména možnosti přístupu na trhy práce a rovnost příležitostí.

29) Sociální ekonomika nediskriminuje ani neupřednostňuje žádnou z forem „podnikání“. Předpokládá, že každá forma je v čase a místě odpovídající možnostem a potřebám.


K výstupům projektu HEFAISTOS patřily zejména následující dokumenty:


 

Návrhy pro školství

Návrhy pro školství

Návrhy pro legislatvu

Návrhy pro legislativu

Příručka pro obce a NNO

Příručka pro obce a NNO


V rámci rozvojového partnerství HEFAISTOS se uskutečnila ve dnech 7. – 8. června 2006, pod záštitou člena Evropské komise Vladimára Špidly, mezinárodní konference s názvem „Sociální ekonomika“. Více než dvě stovky účastníků, z toho šedesátdva hostů z pěti zemí (Slovenska, Polska, Itálie, Španělska a Chorvatska) vyslechlo více než čtyři desítky příspěvků. První jednací den s úvodním příspěvkem vystoupila poslankyně Evropského parlamentu za ČR PhDr. Jana Hybášková, druhý jednací den vystoupil se svým příspěvkem poslanec Evropského parlamentu za ČR dr.Libor Rouček.
Z průběhu konference byl zpracován a vydán sborník (ISBN 80-903519-3-X) obsahující všechny přednesené i nepřednesené a do protokolu jednání odevzdané příspěvky. Jejich obsah naleznete v následující části:

konference s mezinárodní účastí „Sociální ekonomika“

Samostatnou přílohou uvedeného sborníku je CD obsahující celkem 17 power-pointových prezentací, které byly využity v rámci některých přednesených příspěvků.
 


V pořadí druhou akcí tohoto charakteru organizovanou v rámci rozvojového partnerství HEFAISTOS byl celostátní odborný seminář uskutečněný ve dnech 7. – 8. prosince 2006 v Hradci Králové pod názvem „ Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatel České republiky“. Obsah některých příspěvků naleznete v následující části:

odborný seminář „ Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatel České republiky“
 


Třetí v pořadí těchto akcí byla konference s mezinárodní účastí nazvaná „ Sociálně vyloučení a sociální ekonomika“, která se uskutečnila v Praze ve dnech 11. – 12. října 2007. Spoluorganizátorem bylo občanské sdružení Sdružení pěstounských rodin, realizátor projektu nazvaného Podpora klientům Domu na půli cesty k uplatnění na trhu práce a partner o.s.ORFEUS v rámci nadnárodního partnerství FETWE.
Z průběhu konference byl zpracován a vydán sborník (ISBN 80-903519-4-8) obsahující všechny přednesené i nepřednesené a do protokolu předané příspěvky. Jejich obsah naleznete v následující části:

konference s mezinárodní účastí „ Sociálně vyloučení a sociální ekonomika“

V rámci této konference byly použity i následující power pointové prezentace:

Social cooperatives in the Province of Roma
Labour insertion of yuong people
European funding Opprtunities 2007 – 20013

 


Další akcí obdobného charakteru byla II. nadnárodní konference připravená oficiálním partnerem projektu NOVA PEI organizací Udruga invalida rada (UIR) ve dnech 19. – 20. října 2006 konající se v hlavním městě Chorvatska Záhřebu a to pod názvem „Může být turismus integračním nástrojem pro osoby s postižením?“. V jejím rámci zaznělo celkem 24 vystoupení, přednášek a odborných sdělení. Pro účastníky konference byl připraven sborník materiálů v anglickém a chorvatském jazyku. Některé příspěvky byly přeloženy do češtiny a byly obsaženy v dokumentu pro potřeby expertů národních partnerů projektu HEFAIATOS a dalších zájemců o problematiku sociální ekonomiky – v následující části se s nimi můžete seznámit také:

nadnárodní konference „ „Může být turismus integračním nástrojem pro osoby s postižením?“.

S dalším vystoupením se můžete seznámit prostřednictvím power piontové prezentace:

vystoupení předsedy o.s.ORFEUS a realizačního managera dr.Josefa Vanického
 


Ve dnech 26. – 27. dubna 2007 se konala ve městě Ibiza (Baleárské ostrovy, Španělsko) a pod názvem „Rovné příležitosti v podnikání“ další nadnárodní konference připravená zástupci národního projektu Eivissa Crea a to v rámci projektu NOVA PEI . V jejím rámci zaznělo celkem 29 vystoupení, přednášek a odborných sdělení. Pro účastníky konference byl připraven sborník materiálů v anglickém a španělském jazyce. Některé příspěvky byly přeloženy do češtiny a byly obsaženy v dalším samostatném dokumentu pro potřebu expertů národních partnerů projektu HEFAISTOS a dalších zájemců o problematiku sociální ekonomiky – v následující části se s nimi můžete seznámit také:

nadnárodní konference „Rovné příležitosti v podnikání“

V rámci této konference byly použity i následující power-pointové prezentace:

• Bussines incubation.Support services for entrepreneurs – Solance de Segal, EIVISSA CREA, Ibiza
• Mentoring. Know-how transfer – Marí Angeles, EIVISSA CREA, PIMEEF, Ibiza
• Entrepreneurship and social internation. The migrant entreprenuer – CCOO, Ibiza
• Eco logica – Mallorca


  V rámci TCA NOVA PEI 18. října 2007 uskutečnila pod patronací zástupců národního projektu TourJob v italském městě Soverato veřejná konference na téma „ Cestovní ruch jako zdroj pracovních příležitostí „. V části věnované nadnárodní spolupráci byly s využitém power-pointu prezentovány za ČR dva projekty a to „Sociální ekonomika“ a „Beskydy pro všechny
V následujících dnech pak proběhly dva workshopy na téma podnikání a sociální integrace a na téma tvorba nadnárodní sítě, jako možnost další spolupráce. Jednu z konkrétních forem představil ve svém příspěvku Alberto Ximénez z Pizza dei Mestieri z Turina v Itálii.


V rámci TCA SE se v Římě 5. prosince (Evropské sítě pro rozvoj území a zaměstnanosti) a v Tolfě 6.prosince 2007 ( Úloha municipality/městského úřadu v sociální ekonomice a zaměstnanosti) uskutečnily dvě na sebe navazující mezinárodní konference jejichž hostitelskými organizacemi byly partnerské organizace FIDET COOP Lazio a EFET. Za účasti delegací z Německa, Španělska, Polska a Slovenska vystoupil se svým příspěvkem a s pomocí power-pointové prezentace v druhé z nich výkonný ředitel o.s.ORFEUS ing. Jozef Slobodník.


V závěru realizace projektu HEFAISTOS byly jeho výsledky prezentovány na několika konferencích organizovaných zejména v rámci CIP EQUAL ostatními subjekty. Jednou z nich byla například závěrečná konference k projektu „Podnikání bez překážek“, která se konala dne 22.května 2008 v Českých Budějovicích. V rámci vlastního projektu „Vytváření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením“ našeho partnera v projektu HEFAISTOS – Metropolitní univerzity v Praze – se uskutečnila dne 23.května 2008 také závěrečná konference, kde mimo přednášející z několika NNO (o.s.Asistence, NRZP ČR ) vystoupil se svým příspěvkem i výkonný ředitel o.s.ORFEUS ing. Jozef Slobodník.


V průběhu realizace projektu HEFAISTOS bylo uskutečňováno průběžné, široce koncipované sociologické šetření. Základním kamenem byl průzkum názorů zainteresované veřejnosti probíhající v květnu a červnu 2006 zajišťovaný výzkumnou a poradenskou agenturou Tima Liberec. Na uvedený průzkum navazovalo druhé sociologické šetření vyhodnocené PhDr. Oldřichem Čepelkou z výše uvedené agentury, které probíhalo na přelomu roku 2007 a 2008. Tyto aktivity byly průběžně rozšířeny dílčími dotazníkovými šetřeními jejichž výsledky doplňovaly zjištěná fakta.Uskutečněny byly například při příležitosti rozesílání sborníku z Sociální ekonomika obcím III.typu (2006), mezi čtenáři občasníku Poutník ORFEUS ( červen-říjen 2007) a návštěvníky expozice XII.ročníku specializované výstavy pro osoby se zdravotním postižením Non-handicap (2008).


K sjednocení používaných pojmů vznikl také v průběhu realizace projektu glosář nejpoužívanějších pojmů, který sloužil pro všechny subjekty podílející se na práci všech tří uzavřených nadnárodních partnerství – tzn. NOVA PEI, Social Enterprise a FETWE.


V rámci řešení projektu HEFAISTOS jsou od roku 2005 postupně soustřeďovány informace o písemných materiálech pojednávajících o problematice sociální ekonomiky, sociálního podniku a jednotlivých cílových skupin – sociálně vyloučených skupin obyvatelstva ČR. Mimo publikace vydané zástupci akademické oblasti specializující se na problematiku sociální ekonomiky následující seznam obsahuje i materiály a dokumenty zpracované a vydané ostatními vydavateli:

============

Seznam odborné literatury

Specificky zaměřené webové stránky:

Specificky zaměřené bakalářské nebo magisterské diplomové práce:

Speciální příruční knihovnička.
Některé tituly obsažené v následujícím seznamu jsou v konkrétní podobě soustředěny ve speciální příruční knihovničce umístěné na pracovišti projektu HEFAISTOS na adrese Čimická 86a, 180 00 Praha 8. Zde jsou k nahlédnutí (případně zapůjčení) pro zájemce o tuto problematiku, zejména z řad pracovníků ostatních projektů řešících otázky sociální ekonomiky a studenty, kteří si tuto tématiku vybrali za obsah své studijní práce. Návštěvníci zde mohou současně využít i možnost konzultací s přítomnými pracovníky projektu, možnost navázat jejich prostřednictvím kontakty se členy expertního týmu nebo v případě nutnosti využít připojení k internetu ke stažení relevantních informací nebo možnosti kopírování soustředěných dokumentů.

Další informace k diplomovým pracem:

Pod vedením členů expertního týmu projektu HEFAISTOS nebo s výrazným využitím konzultací a materiálů uvedeného projektu vznikly následující studentské práce s jejichž obsahem je možné se seznámit v následující části:

 

  •  Metody uplatňování sociální ekonomiky v Evropské unii a v České republice,

   Jan Beer, katedra sociální práce a sociální politiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2008 

 

   Práce vzniklá pod vedením JUDr. Miroslava Mitlöhnera CSc. je rozčleněna do čtyřech základních částí (charakteristika pojmu sociální ekonomika; cíle sociální ekonomiky při prevenci sociální exkluze; možnosti sociální ekonomiky pro sociálně indisponované; výzkumná část – aplikace dotazníkového šetření).

 

  • Znevýhodněné skupiny občanů na trhu práce se zaměřením na zdravotně postižené

   Miroslava Škampová, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů o.p.s., Praha 2007

 

   Práce vzniklá pod vedením doc.ing.Olgy Polákové CSc. je členěna do šesti kapitol – základní charakteristiky znevýhodněných skupin občanů ve společnosti; analýza znevýhodněných skupin občanů na trhu práce, zejména postavení zdravotně postižených; nástroje politiky zaměstnanosti v začleňování zdravotně postižených; spolupráce měst a obcí při vzniku pracovních příležitostí pro ZP; iniciativy občanského sektoru ve vztahu k sociálně znevýhodněným skupinám občanů; sociálně vyloučení a sociální ekonomika.

 

  • Sociální ekonomika

   Ivana Frühbauerová, Ústav ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, 2007

 

   Práce vzniklá pod vedením ing. Jana Šolty CSc. je členěna do dvou základních částí. První část se věnuje obecnému pojetí sociální ekonomiky ( subjekty, místní a regionální úroveň, realizace ve vybraných zemích EU), druhá část aplikaci sociální ekonomiky ( legislativa pro zaměstnávání OZP, situace na Liberecku, VD ARTEP)

 

  • Sociální podnikání – analýza produktu při vytváření sociální dílny

   Šárka Hofmannová, katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha 2009

 

   Práce vzniklá pod vedením  Mgr. Petra Vrzáčka obsahuje tři základní kapitoly – teoretický základ sociální ekonomiky ( definice sociální ekonomiky, kritika, definice sociálního podniku a sociální firmy, sociální odpovědnost firem); - legislativa a doporučení Evropské unie ( legislativní rámec, Italská republika, Finská republika, Česká republika); - empirická část ( výzkumná metoda, kategorie výzkumu, komparace a doplnění zjištění se zveřejněnými případovými studiemi).

 

Metody uplatňování sociální ekonomiky v Evropské unii a v České republice

Znevýhodněné skupiny občanů na trhu práce se zaměřením na zdravotně postižené

Sociální ekonomika

Sociální podnikání – analýza produktu při vytváření sociální dílny


V rámci nadnárodního partnerství Social Enterprise byla na základě podkladů partnerů z Itálie, Polska a České republiky zpracována realizačním úsekem projektu HEFAISTOS konečná verze výzkumné zprávy, jejíž struktura a logika členění výkladu byla dána stanovením deseti otázek a to kolektivním rozhodnutím představitelů uvedených partnerství. Jejím účelem bylo zejména sjednotit přístup k danému tématu, zmapovat stávající situaci v jednotlivých partnerských zemích a přispět tak ke srovnání základního pojetí sociální ekonomiky a sociálních podniků. Významným cílem bylo současně umožnit zúčastněným stranám a dalším subjektům zajímajícím se o tuto problematiku zprostředkovat zkušenosti z realizace sociální ekonomiky v daných státech. Při zpracování bylo využito v plném rozsahu dodaných textů a zpracovatelé neprováděli žádné stylistické nebo jazykové úpravy. Konečná verze, zejména pro potřebu ČVR, byla aktualizována v průběhu prvního čtvrtletí 2008, a to zejména o veřejně dostupné údaje a argumenty vzniklé v dalších projektech zabývajících se problematikou sociálního začleňování a zvyšováním zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatelstva ČR ( tím se do konečného znění dostaly i názory a poznatky dalších komunit). Konečná verze ( ISBN 978-80-903519-5-0) také obsahuje databázi odborné literatury, přehled vybraných webových stránek zaměřených na danou tématiku a řadu poznatků, které v rámci svých projektů publikovali i realizátoři některých dalších projektů CIP EQUAL:

Výzkumná zpráva TCA Social Enterprise
 


Pro TCA FETWE byl jako společný cíl stanoveno hledání nových forem zapojení sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva účastnických zemí do pracovního procesu a výměna zkušeností v této oblasti včetně používaných školících aktivit. Úloha českého partnera – projektu HEFAISTOS - spočívala v tomto smyslu pouze ve zpracování podkladů pro společný výstup a organizační a obsahovou přípravu jedné konference a jednoho zasedání Řídícího výboru. Přidanou hodnotu pro hodnocený projekt lze spatřovat zejména ve výměně zkušeností mezi jednotlivými partnery, a to ve vztahu ke společným cílovým skupinám především s partnerskými organizacemi ze Slovenska a České republiky.
Splnění stanovených společných cílů, zejména v závěrečné fázi realizace, bylo ztíženo různými termíny ukončení některých národních projektů. Až do závěrečné fáze byla plně funkční pouze ta část TCA zahrnující partnerství HEFAISTOS a Podpora klientům Domu na půli cesty.V rámci této spolupráce, a jako prvek využitelnosti některých získaných poznatků pro oba projekty, včetně požadované udržitelnosti, vznikl společný rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky.Jeho potřeba vychází z dlouhodobého poznání Sdružení pěstounských rodin , že pouze prostřednictvím pěstounské péče je možné umístit do rodinného prostředí děti staršího věku, jiného etnika, se zdravotním postižením nebo celé sourozenecké skupiny:

rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky