Dary

Můžete pomoci i VY.

Pokud se rozhodnete nás finančně podpořit, pak po zaslání částky na účet 43-4896070287/0100 - s variabilním symbolem IČ organizace nebo RČ fyzického dárce a specifickým symbolem 100001 - Vám pošleme potvrzenou smlouvu z naší strany k Vašemu podpisu nebo můžete rovnou poslat Vámi vyplněnou smlouvu a my Vám ji podepsanou obratem pošleme zpět. Obdobně i u fyzických osob. Již nyní Vám děkujeme jak za případný dar, tak i za čas, který je potřebný pro vyplnění smlouvy. Rádi Vás o využití daru budeme informovat a v naší Výroční zprávě Vás uvedeme v seznamu dárců, pokud si nebudete přát zůstat v anonymitě.

Vážení klienti, sponzoři, donátoři, příznivci i náhodní čtenáři,

vězte, že stávající situace v oblasti podpory a financování nestátních neziskových organizací (NNO) je neutěšená a má na naší organizaci přímý negativní dopad. Je způsobená doposud nedořešenou a tudíž nedostatečnou systémovostí ze strany státu a pro rok 2009 navíc krutým snížením rozpočtu pro tuto oblast. Naše činnosti pro zdravotně postižené, které vykonáváme podle Stanov sdružení, nikdy nebyly plně hrazeny státem. Minimálně 30% jsme museli a musíme zajišťovat z jiných zdrojů, většinou drobnými poplatky za služby (naši klienti jsou sociálně slabší), drobnou hospodářskou činností, například prodejem výrobků našich klientů (drobné vyřezávané ozdoby ze dřeva a kovu, keramika a obrazy) a v neposlední řadě i drobnými sponzorskými dary fyzických osob i menších firem. Ovšem dopady krize se projevují nejdříve na menších firmách omezením jejich ekonomických možností, rovněž tak na osobách s nižšími příjmy. Proto i některé jiné aktivity, které jsme byli schopni realizovat s nimi a měli z nich drobný příjem, například poradenské služby, služby pomoci s administrativou apod., jsou ukončeny. To se projevilo v tom, že letos postupně a dost podstatně snižujeme rozsah našich služeb, což má dopad na naše stávající klienty i na ty, které musíme odmítat. Chceme tuto situaci zastavit a nastartovat změnu.

Nedělá nám radost obracet se s prosbou o podporu naší činnosti a nepovažujeme to za důstojné, ale pokud chceme se ponad stávající situaci přehoupnout a i nadále poskytovat služby potřebným, musíme i tuto pilulku přehltnout. Víme, že jenom zachování chodu organizace v těchto nelehkých dobách je cestou pro udržení existence jak organizace, tak jí poskytovaných služeb a následný rozvoj. Každý, byť sebemenší příspěvek nám k tomu napomůže.

Rovněž mohou nám poslat dar i Vaši přátelé a známí. Dary lze ze zákona odečítat od základu daně právnických i fyzických osob. K jejich uplatnění máme formulář darovací smlouvy, a to v obou variantách, viz níže.     

Základní orientace

Důležité je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace - fyzická osoba

jako podnikatel (např. živnostník) - fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem

jako zástupce firmy - právnická osoba

V prvních dvou případech je dárcem fyzická osoba. Vždy si nechte od neziskové organizace vystavit doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový  pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být vždy uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány. (Náš případ - ORFEUS)

Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. února následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.

Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak podporovat neziskovou organizaci - darování a sponzoring.

Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch, který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8. (Náš případ - ORFEUS).

Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

Dárce na rozdíl od sponzora neziskové organizaci dává jasně najevo, že podporuje činnost organizace bez ohledu na další možné výhody pro firmu.

DAROVÁNÍ

Hledisko dárce - právnické osoby

V případě darování může dárce použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Dárce - právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Hledisko neziskové organizace

Nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve a náboženské společnosti mohou uplatnit osvobození od daně darovací na základě zákona č. 357/1992 Sb. § 20 v případě, že dar bude použit pro realizaci cílů, ke kterým byly organizace založeny (je uvedeno v zakládacích listinách, statutech atp.). Ostatní neziskové organizace, zejména občanská sdružení, mohou uplatnit osvobození tehdy, pokud je dar určen na účely v taxativně vyjmenovaných oblastech: kultura, školství, věda a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchova, sport, výchova a ochrana dětí a mládeže a požární ochrana - viz § 20 odstav. 4, písm. a). (Náš případ - ORFEUS).  Získá-li nezisková organizace pouze dary osvobozené od daně darovací, musí sice podat daňové přiznání, a to po skončení každého pololetí v daném roce, ale daň platit nebude.

Darovací smlouva - fyzické osoby (doc)

Darovací smlouva - fyzické osoby

Darovací smlouva - právnické osoby (doc)

Darovací smlouva - právnické osoby

Daňový kalkulátor

Vypočítejte si ideální hodnotu daru, který Vaši kapsu nezatíží a ještě pomůže dobré věci.

http://neziskovky.cz/cz/neziskovky-cz/csr/danovy-kalkulator/

Upozornění:

Výpočet má pouze informativní charakter. Uživatel by před konáním na základě tohoto výpočtu měl zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Daňový kalkulátor byl vytvořen ICN, o.p.s. ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers, A24 Media Factory. Generálním partnerem je ČSOB.