Osobní asistence

Pro rok 2013 službu neposlytujeme. Pokud by se to změnilo, pak je tento postup:

Klienti a jejich zástupci (pokud je jsou ustanoveni) mohou si dohodnout návštěvu jak ve Středisku služeb, tak v případě domluvy může vstupní pohovor se uskutečnit v prostředí, kde bude osobní asistence poskytována (domov, na pracovišti, apod.).

Zájemci o práci osobního asistenta, asistentky se mohou hlásit na uvedených střediscích služeb v Praze, Příbrami a Liberci. Pracovní poměr bude, při splnění podmínek, sjednán na DPČ nebo DPP. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou prozatím neuzavíráme.


Posláním osobní asistence, poskytované občanským sdružením ORFEUS, je poskytnutí adresné, individuálně směřované pomoci v místě, kde se právě klient nachází a v čase, kdy jí potřebuje, například:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně,
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc při nákupu potravin
2. pomoc při přípravě jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. nákupy a běžné pochůzky,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, a doprovázení zpět,
2. na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 

Principy poskytované služby:
• Zachování důstojnosti;
• Individuální přístup ke každému klientovi;
• Posílení vlastní sebedůvěry;
• Respekt k soukromí;
• Respekt k osobě;
• Podpora nezávislosti;
 

Cílem poskytované služby je umožnit ZTP klientům aktivní život, co nejvíce se přibližující životu bez handicapu a pomáhat odstraňovat jejich sociální vyloučení, pomoc při návratu k aktivitám majícím smysl života, podpora k seberealizaci i při uplatňování se na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou občané převážně s tělesným postižením, výjimečně i smyslovým, popřípadě s potížemi v komunikaci, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, schopní koordinovat svého asistenta.

Popis realizace
Realizace služby probíhá zejména osobním přihlášením klienta, nebo jeho ve spolupráci s jinými organizacemi, které se obrátí na ORFEUS, které jsou poskytovateli sociálních služeb. S klientem je provedeno dotazníkové šetření, pohovor, vypracován individuální plán a dohodnut počet poskytovaných asistenčních hodin. Asistenta si najde buď klient sám anebo následuje osobní seznámení s námi navrženým asistentem, kterého si uživatel sám řídí podle svých potřeb a podle možností asistenta po vzájemné domluvě.
V případě volné kapacity jsme schopní nabídnout i jednorázovou osobní asistenci, např. doprovod k lékaři apod. i pro zájemce, kteří pravidelně služby osobní asistence nečerpají, zejména například pro služby osobní asistence spojené se zvýhodněnou autodopravou. Osobní asistenti mají čistý trestní rejstřík. S klientem je sepsána smlouva. Může podle dohody být i sebeurčující asistence a pak nejsou definovány všechny úkoly. Ve všech případech je rozhodující přání klienta a jeho potřeby.